Na Plattmasters Homepage

Moinmoin, leeve Lü!
dat is de Sied vun PlattMaster.
Plattdüütsch is en Weltsprook. Gleufs nicht? Klick mol bi mi dör un ok dör de Links. Denn sühs: Platt snacken geiht vun "California to the baltic islands". Un dat kann blots ´n Weltsprook sien.

Mail man den Plattmaster an

Leeve Mackers!
Plattdüütsch is ´n scheune Spraak. Un nu is dat Internet meist rappeldicke full mit Platt. De niegsten Saaken finns op http://www.plattmaster.de. Ok de Sieden op Geocities warrd wieder pleggt, man nu, wo de to yahoo heurt, ist dat nich mehr so dull.
De Webkort wiest Di den Weg, mang mien Web-Hoben un dör de www-See. Veel Spoß un kanns giern mol wat tostüürn. De Links sünd nu in een eegen Datei un ´n niegen Riemel is ok wedder dor.

Plattmaster

Plattmasters Webkort

Bruukbor Krom Uns Spraak to´n Lesen un Kieken
Plattdüütsche Links
Nieg!
dat lüttje Wöörbook Riemels un VertellnNieg!
Börgervereen - Links Worüm Platt ´n egen Spraak is Billers ut dat ole Hamborg
Plattdeutscher Ring Plattdüütsch Grammatik 1 Laudatio Bardörpensis
Email Plattmaster Plattdüütsch Grammatik 2
De heele Grammatik
Plattdüütsch Keuk
Gästbook indragen Wöörlist Platt-English-Deutsch-Anglo-Saxon
Die Nordsee-Wörterliste
Plattdüütsche Leeder
Gästbook ankieken Plattdüütsch Historie Hilfe, ich kann
kein Platt
http://www.plattmaster.de http://www.plattmaster.de http://www.plattmaster.de

Un wenn wi mol na Hamborg köömt, denn weet wi wat wi doot
Wi kiekt mol na bi Hamburg-Web an de Eck vun de Inter-Stroot!!
Nu köönt je mol in Hamborg seuken:


update 20021026

Se sün de ., de bi mi ´n Besök mookt. Dank ok un kiek mol wedder in!

This page hosted by
Get your own Free Home Page
It´s Really nice - It´s PlattMaster´s choice!!!.Plattdütsch
Web-Ring

This Plattdeutsch site is owned by Plattmaster.
Choose: [ PlattRing Random Site ]
[ List the entire PlattdeutschRing | List Previous 5 | List Next 5 ]
[Previous Site | Skip Previous Site | Skip Next Site | Next Site]
[ Queue of new members ]
[ Homepage of Plattdeutscher Ring ]

Plattdütsch
Next Site
Hosting by WebRing.