Gube

Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall: 1972:119

§1
Den som sedan ungdomen upplever att han tillhör annat kön än det som framgår av folkbokföringen och sedan avsevärd tid uppträder i enlighet härmed samt måste antagas även framdeles leva i sådan könsroll kan efter egen ansökan få fastställt att han tillhör det andra könet. Fastställelse får ske utan hinder av att sökanden tidigare erhållit fastställelse enligt §2.

Fastställelse enligt första stycket meddelas endast om sökanden fyllt arton år och undergått sterilisering eller av annan orsak saknar fortplantningsförmåga. Lag (1991:514).

§2
Föreligger hos någon sådan missbildning av könsorganen som kan ge anledning till tvekan om hans kön, kan han efter ansökan erhålla fastställelse som avses i §1, om det är förenligt med utvecklingen av könsrollen samt rättelse av missbildningen kan ske så att organen bättre överensstämmer med önskad könstillhörighet eller, där rättelse ej anses påkallad, sådan könstillhörighet är mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd.

Gäller ansökan som avses i första stycket den som fyllt arton år eller som är yngre men likväl ej står under annans vårdnad, göres ansökningen av honom själv. För annan göres ansökningen av vårdnadshavaren. Avser ansökningen barn som fyllt tolv år, får fastställelse meddelas endast om barnet lämnat sitt samtycke.

§3
Fastställelse enligt §1 eller §2 får meddelas endast för ogift svensk medborgare.

§4
Avser någon att söka fastställelse enligt §1 eller §2 får efter särskilt tillstånd ingrepp ske i hans könsorgan i syfte att göra dem mer lika det motsatta könets. Tillstånd får meddelas endast om förutsättningar för fastställelse föreligger.

Har någon erhållit fastställelse enligt §1 eller §2 får, efter särskilt tillstånd, könskörtlarna avlägsnas. Detsamma gäller om någon ansökt om fastställelse enligt §1 och förutsättningar för fastställelse föreligger utom i vad avser krav på sterilisering. Tillstånd får endast om det finns synnerliga skäl meddelas innan sökanden fyllt tjugotre år.

Ansökan om tillstånd enligt första stycket görs av den som får söka fastställelse. Bestämmelsen i §2 andra stycket tredje punkten äger motsvarande tillämpning.

Ansökan om tillstånd enligt andra stycket görs av den som vill genomgå ingreppet.

Anvisas inte en viss läkare, när tillståndet meddelas, utförs ingreppet på sjukhus av en där anställd läkare.

Om sterilisering och kastrering finns särskilda bestämmelser. Lag (1993:1285).

§5
Fråga om fastställelse enligt §1 eller §2 eller om tillstånd enligt §4 prövas av socialstyrelsen.

§6
Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:23).

§7
Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid har erfarit om enskilds personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100). Lag (1980:214).

§8
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet verkställer ingrepp som avses i §4 i strid med denna lag dömes till böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Ändringar i lagen (1972:119)

Sedan lagen skrevs 1972 har det hittills tillkommit fem ändringar: 1975, 1980, 1991, 1993 och 1995. Här följer hänsvisningar till de förarbeten om ligger bakom dessa ändringar, och de ställen i Svensk Författningssamling, SFS, där dessa ändringar kan hittas.

Ändring 1975:737
Text: ändr. §7
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1980:214
Text: ändr. §7
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:214) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 1991:514
Text: ändr. §1
I kraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Rubrik: Lag (1991:514) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 1993:1285
Text: ändr. §4
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6
Rubrik: Lag (1993:1285) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 1995:23
Text: ändr. §6
Ikraft: 1995-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:23) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall.

Källa: hem.passagen.se/transex/lagtext_SV.htmlpil

 

Tillbakapil

Dr Olof

Startsidaninformation för transsexuella män

Vem är Dr Olof?vem Ωr dr olof

Liten transordlistatransbegrepp

Chattar och mailinglistor där man kan träffa på mig.ftm mail chat

Utredningsgången för könsbyte i Sverige.utredning transsexuella

Lönar det sig att byta kön? OlofLΩnar sig kΩnsbyte 1

Lönar det sig att byta kön? HBKlΩnar sig kΩnsbyte 2

På hjärnskrynklarens schäslong.ftm psykiatri

Transman i föreningslivet.FtM fΩrening

Några länkar jag gärna rekommenderar, för den som vill veta mer.ftm lΩnkar

Att injicera testosteroninjicera testosteron

Saker som väl varje transman någon gång måste fundera på.transman fun

Frågor och svarftm faq


Copyright: Dr. Olof, Sweden.
mail
Senaste ändringen 2002-03-18


 

Hosting by WebRing.