Gube

Utredningsgång könsbyte

Avskrift av Socialstyrelsens anvisningar från november 1996.

Inledning

Inför den praxis som utvecklats i Sverige bör den som önskar könsbytande åtgärder ha kontakt med utredningsläkaren/teamet under minst två år innan ansökningshandlingar går in till Socialstyrelsen. Det då bifogade läkarutlåtandet bör vara utfärdat av en specialistkompetent psykiater.

Med tanke på könsbytesärendenas låga numerär blir det få psykiatrer som får ingående erfarenhet på detta så speciella område. Det har därför bedömts oundgängligt med en expert inom området på varje sjukvårdsregion. Det kunde ur flera synpunkter bedömmas vara optimalt om dessa experter svarade för samtliga utredningar. Den regionala experten kan då fungera som konsult och endast träffa den sökande vid kanske ett eller två besökstillfällen.

Pyskiatrisk bedömning

Under utredningstiden skall den undersökande läkaren träffa den sökande tillräckligt många gånger för att kunna skaffa sig fördjupad kunskap om förutsättningarna för ett könsbyte. Det handlar bl a om

 • diagnosen; är kriterierna för genuin transsexualism uppfyllda?
 • graden av psykisk och social stabilitet
 • förutsättningar både i den psykiska och fysiska framtoningen för övergång i motsatt könsroll
 • grad av insikt om vad ett könsbyte innebär i olika avseenden.

Psykologisk undersökning

Den psykometriska utredningen syftar till att kartlägga fyra variabler:

1. Psykiatrisk diagnos (Axel I)
Instrument: ICD-10 och DSM-IV

2. Allmänintellektuell nivå
Instrument: WAIS

3. Personlighetsbedömning (Axel II)
Instrument: MMPI, SASB, KSP; projektiv metod: DMT alternativt Rorschach

4. Global skattning av funktionsförmåga (Axel V)
Instrument GAF alternativt General Well-Being scale

Ovanstående fyra variabler skall i utredningen bedömas. Valet av metoder och instrument måste dock vara fritt för respektive utredningsteam och är självfallet i vis utsräckning avhängigt av lokal tradition och erfarenhet.

För att verkamheten i landet skall få en bred erfarenhetbas för framtiden är det önskvärt att hela batteriet ovan bjuds.

Råd och tolkningshjälp kan erhållas enligt följande:

Umeå (Owe Bodlund)
SASB (självbildsinventorium, självskattning))
DIP-Q (personlighetsinventorium baserad på DSM-IV, självskattning, finns på diskett)
DMT (projektivt test med subliminal bjudning av bilder)

Uppsala (Lisa Ekselius)
KSP (Karolinskas personlighetsskattning)

Linköping (Jan Åström)
MMPI

Mölndal (Annelie Dufmats)
Livskvalitet
MMPI
DAP (Draw a person test)

Lund (annika Sjöström)
Wartegg (projektivt rittest)

Somatisk utredning

 • Somatisk u:s inkl genitalia är obligat. Endokrina stigmata?
 • Kvinnor: Remittera till gyn u:s "Normala kvinnliga genitalia?"
 • Laborationer: TSH, LH, FSH, PRL; TESOTSTERON, ÖSTROGEN; SHBG
 • EEG
 • Kromosomodling om misstanke om Klinefelter.

Plastikkirurgisk konsult

Bedömning inför ts-kirurgi. Remiss till plastikkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset.
Pat remitteras på relativt tidigt stadium till plastikkirurg. Kirurgen ger då information om vad som kan respektive inte kan åstadkommas med ingreppen. Denna konsult bör ske innan hormonbehandlingen startar (se nedan). En lämplig tidpunkt för denna remiss kan vara c:a 9 månader efter utredningens början. Tveksamma fall bör dock inte remitteras så här tidigt - möjligen senare om tveksamheten blivit mindre. Riksklinik för denna kirurgi är Plastikkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset.

Behandling

Hormonbehandling

Om efter c:a ett års utredning mycket talar för att ett könsbyte kan komma att tillstyrkas inleds nu behandlingen med det konträra könets hormoner. Det är viktigt att informera den sökande om hormonbehandlingens effekter; vad den kan förväntas medföra respektive inte medföra; att det therapeutsika svaret varierar mellan olika individer. Hormonbehandling påbörjas aldrig utan samråd med specialistteam.
Östrogen respektive testosteron ges i substitutionsdoser som vid hyopgonadism.
FASS-rekommendationer gäller - inga överdoseringar (Stora doser östrogen har centralstimulerande effekt).
Utsätt östrogen fyra veckor innan operation!
Detta skörts av kirurgen.

Testosteron kan ge gynekomasti. Ej rutin att mäta S-konc. Ej behov av att monitorera levern. Ampullen skall vara rumsvarm, annars för viskös = gör ont.

Epilering

Sjukvården skall stå för kostnaden. Epilering medelst diathermi blir ofta aktuellt. För finansieringen åberopa dokument från Landstingsförbundet Dnr 289/95. Skriv intyg och åberopa konsensus i sammanträdande expertgrupp att epilering lämpligast görs i samband med hormoninsättning "Detta syftar till fasställande"

Ansökningsgången

Efter de två årens utredning har den ansvarige läkaren att ta ställning till om det nu är dags att låta ansökningarna om könsbytande åtgärder gå in till Socialstyrelsens Rättsliga Råd.

Vid sidan av de tidigare nämnda variablerna, diagnos etc skall nu vägas in resultaten av psykologundersökningen, den somatiska utredningen, plastikkirurgiska konsulten samt de objektivt och subjektivt skattade resultaten av hormonbehandlingen. Den sökande skall konskekvent ha uppträtt i den nya könsrollen ute bland andra människor (inte bara hemma i enskildhet) och upplevelsen av detta är ytterligare en faktor som bör vägas in i den samlade bedömningen. Läkaren skall i ett utförligt utlåtande beskriva anmanes (med särskild tonvikt på den psykosociala utvecklingen), status, de somatiska undersökningarna, den psykologiska undersökningen, observationer under utredningstiden. I ett sammanfattande omdöme skall läkaren lägga fram sinsyn på den sökandes önskemål om könsbytande åtgärder.

Till läkarutlåtandet fogas en ansökan på fastställt formulär (Fastställt formulär (SoSB 68501 1996-01) rekvireras från Socialsyrelsen, Rättsliga rådet, 106 30 Stockholm). Blanketten ifylls av läkaren och undertecknas av den sökande. Personbevis där svenskt medborgarskap och sökandes civilstånd framgår, bifogas ansökan.
Ansökan ställs till Socialstyrelsen, Rättsliga Rådet, Stockholm och omfattar.

 1. namnbyte - byte av förnamn
 2. sterilisering - krävs för sökande under 25 år
 3. ingrepp i könsorganen
 4. borttagande av könskörtlarna
 5. fastställande av könstillhörighet i det nya könet

Man ansöker formellt alltid om samtliga tillstånd. I tveksamma fall kan Socialstyrelsen i en första omgång tillstyrka endast namnbyte och begära ytterligare observation under något år. Självfallet kan intygsskrivande läkare i sitt utlåtande föreslå om allt skall beviljas genast eller om tillstånd skall ske i två steg.
Socialstyrelsen strävar att hålla handläggningstiden kortare än 6 månader.

Stockholm nov 1996

För Socialstyrelsens Rättsliga Råd
Stefan Arver
Gunnar Hambert
Bengt Lundström
Jan Wålinder

För regionteamen
Owe Bodlund - Umeå
Lisa ekselius - Uppsala
Ulla Holmlund - Linköping
Thorvald Höjerback - Lund
Mikael Landén - Göteborg

För Plastikkirurgiska kliniken, Karolinska sjukhuset
Jan Eldh
Marc Bygdeman

 

Tillbakapil

Dr Olof

Startsidaninformation för transsexuella män

Vem är Dr Olof?vem Ωr dr olof

Liten transordlistatransbegrepp

Chattar och mailinglistor där man kan träffa på mig.ftm mail chat

Utredningsgången för könsbyte i Sverige.utredning transsexuella

Lönar det sig att byta kön? OlofLΩnar sig kΩnsbyte 1

Lönar det sig att byta kön? HBKlΩnar sig kΩnsbyte 2

På hjärnskrynklarens schäslong.ftm psykiatri

Transman i föreningslivet.FtM fΩrening

Några länkar jag gärna rekommenderar, för den som vill veta mer.ftm lΩnkar

Att injicera testosteroninjicera testosteron

Saker som väl varje transman någon gång måste fundera på.transman fun

Frågor och svarftm faq


Copyright: Dr. Olof, Sweden.
mail
Senaste ändringen 2003-10-29


 

Hosting by WebRing.