Algemene Jaarvergadering: Hugenote-Vereniging van SA
Franschhoek, 2005-10-29
Annual General Meeting: Huguenot Society of SA
Parade van veteraan voertuie en trekkers

Parade of veteran vehicles and tractors

Baniere met familiewapens van Hugenote vanne versier die Hugenote Gedenkmonument

Banners with coats-of-arms of Huguenot surnames decorate the Huguenot Memorial Monument

Stalletjies op die terrein van die Hugenote Gedenkmonument

Stalls on the site of the Huguenot Memorial Monument

51ste Algemene Jaarvergadering van die Hugenote-Vereniging van SA

51st Annual General Meeting of the Huguenot Society of SA

Prof Pieter Coertzen lewer 'n voordrag oor die Psalmberymings van die Hugenote-predikant Ds Pierre Simond

Prof Pieter Coertzen delivers a presentation on the Psalms versification of the Huguenot minister Rev Pierre Simond

Lede van die Hugenote-Vereniging van SA geniet middagete na die AJV.

Members of the Huguenot Society of SA enjoying dinner after the AGM.

Onder: Sommige blommerangskikkings van die rose-uitstalling
Below: Some flower arrangements of the rose exhibition

  

Hosting by WebRing.