• Game of Death (1978) .... Billy Lo
 • Enter the Dragon (1973) .... Lee
 • Way of the Dragon (1972) .... Tang Lung
  ... aka Return of the Dragon (1972)
 • Fist of Fury (1972) .... Chen Zhen
  ... aka Chinese Connection, The (1972)
 • Big Boss, The (1971) .... Cheng Chao-an
  ... aka Fists of Fury (1971)

 • Marlowe (1969) .... Winslow Wong
 • "Green Hornet, The" (1966) TV Series .... Kato
 • Ren hai gu hong (1960)
  ... aka Orphan, The (1960) (Hong Kong: English title)

 • Lei yu (1957)
 • Zao zhi dang cu wo bu jia (1956)
 • Zha dian na fu (1956)
 • Ai xia ji (1955)
 • Er nu zhai (1955)
 • Gu er xing (1955)
 • Gu xing xue lei (1955)
 • Ci mu lei (1953)
 • Fu zhi guo (1953)
  ... aka Blame it on Father (1953) (Hong Kong: English title)
 • Ku hai ming deng (1953)
 • Qian wan ren jia (1953)
 • Wei lou chun xiao (1953)
 • Ren zhi cu (1951)
  ... aka Infancy (1951) (Hong Kong: English title)
 • Xi lu xiang (1950)
 • Fu gui fu yun (1948)

J C Taylor 2001

Hosting by WebRing.