• Game of Death (1978) .... Billy Lo
  • Enter the Dragon (1973) .... Lee
  • Way of the Dragon (1972) .... Tang Lung
    ... aka Return of the Dragon (1972)
  • Fist of Fury (1972) .... Chen Zhen
    ... aka Chinese Connection, The (1972)
  • Big Boss, The (1971) .... Cheng Chao-an
    ... aka Fists of Fury (1971)

  • Marlowe (1969) .... Winslow Wong
  • "Green Hornet, The" (1966) TV Series .... Kato
  • Ren hai gu hong (1960)
    ... aka Orphan, The (1960) (Hong Kong: English title)

  • Lei yu (1957)
  • Zao zhi dang cu wo bu jia (1956)
  • Zha dian na fu (1956)
  • Ai xia ji (1955)
  • Er nu zhai (1955)
  • Gu er xing (1955)
  • Gu xing xue lei (1955)
  • Ci mu lei (1953)
  • Fu zhi guo (1953)
    ... aka Blame it on Father (1953) (Hong Kong: English title)
  • Ku hai ming deng (1953)
  • Qian wan ren jia (1953)
  • Wei lou chun xiao (1953)
  • Ren zhi cu (1951)
    ... aka Infancy (1951) (Hong Kong: English title)
  • Xi lu xiang (1950)
  • Fu gui fu yun (1948)

J C Taylor 2001

Hosting by WebRing.