ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2545


web site ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
และหน่วยงานอิสระ องค์กรท้องถิ่น
เวปไซด์นี้ ดำเนินการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน
ไม่ได้มีเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ข้อมูล ข่าวสาร ที่ปรากฏในเวปไซด์
หากมีการสงวนลิขสิทธิ์และไม่ต้องการให้ลงเผยแพร่
กรุณาติดต่อได้ที่ webmaster เพื่อจะได้ดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวออกจากเวปไซด์ต่อไป
และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

หากหน่วยใดมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ขอได้แจ้งที่ webmaster e-mail:alwayswelcome365@yahoo.com


last update:14 ธันวาคม 2548

20 กระทรวง

 

สำนักนายกรัฐมนตรี, นร

กระทรวงกลาโหม, กห

กระทรวงการคลัง, กค

กระทรวงการต่างประเทศ, กต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กก

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์, พม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กษ

กระทรวงคมนาคม, คค

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ทส

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทก

กระทรวงพลังงาน, พน

กระทรวงพาณิชย์, พณ

กระทรวงมหาดไทย, มท

กระทรวงยุติธรรม, ยธ

กระทรวงแรงงาน, รง

กระทรวงวัฒนธรรม, วธ

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, วท

กระทรวงศึกษาธิการ, ศธ

(โครงสร้างใหม่ - มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2546)

กระทรวงสาธารณสุข, สธ

กระทรวงอุตสาหกรรม, อก

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

ส่วนราชการอิสระ ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540

หน่วยงานอิสระ

องค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

Back to Top

Hosting by WebRing.