rAgam Index

rAgam Page
Change Details
rAga bhAvam
sampUrna mELakarthA
asampUrna mELakarthA
janya rAgams
Notes on janya rAgams
rAgams MP3
Site map
AbhEri
AbhOgi
AHiri
amarasEnapriyA
amrithavAHini
amRuthavarshiNi
Anandhabhairavi
AndhOLika
Arabhi
ardhradhEsi
asAvEri
atAna

bAgEshrI
baHudhAri
balaHamsa
ban'gALa
bEgada
beHAg
bhairavam
bhairavi
bhAnumathi A
bhavAni A
bhavapriyA  M
bhOgaChayAnATa A
bhUpALam
bhUshavaLi
bhUShAvathi A
bilaHari
bindhumAlini
binna shadjam
bowLi
brindhAvanasAran'ga

chakravAkam  J
chalanAta  J
chalanAta A
chAmaram A
chandhrajyothi
chandhrakauns
chArukEshi  M
chathuran'giNi A
ChAyAnAta
ChAyAtharan'giNi
ChAyAvathi A
chinthAmaNi
chithrAmbari  J
chiththaranjani

DhAlivarALi A
DhAmavathi A
dhanyAsi
dharbAru
Dharmavathi  J
DhAtuvardhani  M
DhavaLAmbari  M
DhavaLAn'gam A
DhEnukA  J
dhEsAkshi
dhEshi simHaravam A
dhEvagAndhAri
dhEvakriyA
dhEvamanOHari
dhEvAmRuthavarshiNi
dhEvaranjani
dhilipakam
dhipaka
DhIra   shan'karAbharaNam   J
DhIra   shan'karAbharaNam A
dhivyAmaNi  M
Dhowtha panchamam A
Dhuni bhinna shadjam A
dhvijAvanthi

gamakakriyA
gamakakriyA A
gamanakriyA
gamanashrama  J
gambhIranAta
gAnamUrthi  M
gAnasAmavarALi A
gAnavAridhi
gan'gAtharan'giNi A
gAn'gEyabhushani  
Gantha
garudaDhvani
gavAmbodhi  M
gAyakapriyA  J
gEyaHejjajji A
gIrvANi A
gIthapriyA A
gopikavasantham
gopriyA
gowLa
gowLipanthu
gowri
gowrimanOHari  J
gowrIvELAvaLi A
gujjari
gumma kAmbhOdhi
gundhakriyA

HamIr kalyANi
HamsaDhvani
HamsanAdham
HamsAnandhi
HanumathOdi  J
HaridhAsapriyA
HarikAmbhOdhi  J
HarikEdhAragowLa A
HAtakAmbari  M
HEmavathi  J
HindhOLam
HindhOLavasantha
HindhusthAni beHAg
HindhusthAni kApi
HusEni

IshamanOHari

jaganmOHanam A
jaganmOHini
jalArnavam  M
JAlavarALi  J
janaranjani
janasammOdhini
janathOdi A
janjUti
JankArabhramari A
JankAradhvani  J
jayamanOHari
jayanArAyaNi
jayanthasEna
jayanthashrI
jayashudhDha mALavi A
JinAvaLi
jin'gla
jIvanthika A
jOthi A
jOthisvarUpiNi  M
jujAHuli

kadhana kuthUHalam
kaikavAsi
kalagada
kalagaNti
kalAniDhi
kalAvathi
kalAvathi A
kalyANa vasantham
kamalAmanOHari
kamAs
kAmavardhini  J
kAmbhOdhi
kAnadA
kanakAn'gi  J
kanakAmbari A
kannada
kannadaban'gALa
kannadagowLa
kAnthAmaNi  J
kApijin'gla
kApinArAyaNi
KaraHarapriyA  J
karnaranjani
karnAtaka beHAg
karnAtaka dhEvagAndhAri
karnAtaka kApi
karnAtaka shudhDha
   sAvEri

kAshirAmakriyA A
kEdhAragowLa
kEdhAram
kEsari
kiraNAvaLi
kiraNAvaLi A
kIravANi  J
koiAHalam
kOkilaDhvani
kOkilapriyA  M
kOkilAravam A
kOkilavarALi
kosalam  M
kRushNaveNi
kumbhini A
kunthalam A
kunthalavarALi
kuraN~ji
kusumAkaram A
kuthUHalam

lalithA
lathAn'gi  M
lavan'gi

madhuvanthi
madhyamAvathi
malaHari
mAlavashrI
mAlavi
malayamArutham
mallikA vasantham
mAnavathi  J
mAnd
mandhAri
mangaLakaishiki
maNiran'gu
manjari
mAnji
manOHari
manOranjani
manOranjani A
mAraranjani  J
mArgaHindhOLam
mAruva dhanyAsi
mAyAmALava gowLA   J
mAyAmALava gowLA A
mEchabowLi
mEchakalyANi  J
mEchakAn'gi
mEGaranjani
mOHanam
mOHanakalyANi
muKAri

nabhOmaNi
nAbhOmaNi A
nAdhachinthAmaNi
nAdhanAmakriyA
nAdhatharan'gini
nAgAbharaNam A
nAgAnandhini  M
nAgasvarAvaLi
naLinakAnthi
nAmadhEshi A
nAmanArAyaNi  M
nArAyaNagowLa
nArAyani
nArIrIthigowLa A
nAsikA bhUshaNi  M
nAsAmaNi A
nAta
naTabhairavi  J
natAbharaNam A
nAtakapriyA  J
nAtakuraN~ji
navanItham  J
navarasa kalAnidhi
navarasa kannada
navaroj
nAyaki
nIlAmbari
nirOshta
niShaDham A
nIthimathi  J

pAdi
panchama rAgam
panthuvarALi  J
pAvani  J
phalamanjari
pharaz
phEnadhyuthi A
prathApa varALi
pravAlajothi
priyadharshini
punnAgavarALi
pUrNachandhrika
pUrnalalitha
pUrnashadjam
pUrNashajja
pUrvi
pUrvikalyANi
pushpalathika

rAgachUdAmaNi A
rAgapanjaram
rAgavarDhani  M
raGupriyA  M
rAjalaHari
rAma manOHari
ramAmanOHari A
rAmapriyA  J
ranjani
rasALi
rasamanjari A
rasikapriyA  M
rasikaranjani
rathipriyA A
rathnAn'gi  J
ravichandhrika
ravikriyA A
rEvagupthi
rEvathi
rishabhapriyA  J
rIthigowLa
rudhrapriyA
rukmAmbari
rUpavathi  M
rUpavathi A

saHAna
saindhavi
sAlagam  M
sAlakabhairavi
sallApam
sAma
samudhrapriyA
santhAna manjari A
sAramathi
sAran'ga
sAran'ganAtha
sarasAn'gi  J
sarasvathi
sarasvathi manOHari
sAvEri
sAvithri
sEnAgrini A
sEnAvathi  M
shadhvidha mArgiNi  J
shailadhEshAkshi A
shAmaLam A
shanmuKapriyA  J
shAnthakalyANi A
sharAvathi A
shivapanthuvarALi A
shivaranjani
shrImaNi
shrI
shrI A
shrIranjani
shruthiranjani
shubhapanthuvarALi   M
shudhDha ban'gALa
shudhDha dhanyAsi
shudhDha dhEsi
shudhDha
   HindhOLam

shudhDha rAga
shudhDha sAvEri
shudhDha sImandhini
shudhDha tharan'gini
shUlini  M
shyAmaLAn'gi  M
sidhdhasEna
simHavAHini
simHEndra madhyamam  J
sindhu bhairavi
sindhu kannada
sindhu mandhAri
sindhu rAmakriyA
sowganDhini A
sowrasEna A
sowrAshtram
sowvIram A
sthavarAjam A
sucharithra  M
sumadhyuthi A
sunAdhavinOdhini
supOshini
supradhIpam
surati
sUryakAntam  J
suvarNAn'gi  M
svarabhUshani
svarAvaLi
svaravEdhi

thakka
thAnarUpi  M
thanukIrthi A
tharan'gini A
thilan'g
thivravAHini
thOyavEgavAHini A

umAbharaNam

vAchaspathi  J
vAdivasanthabhairavi A
vAgaDhIsvari  J
vakulAbharaNam  J
valachi
vamshavathi A
vanaspathi  J
varALi
varamu
vardhini
varuNapriyA  J
vasanthA
vasanthabhairavi
vegavAHini
vijayanAgari
vijaya sarasvathi
vijayashrI
vijayavasantha
vINA vAdhini
vIravasantham
vIravasantham A
vishvAmbhari  J
vivardhini

yadhukula kAmbhOdhi
yAgapriyA  M
yamunAkalyANi


rAgam Page
Change Details
rAga bhAvam
sampUrna mELakarthA
asampUrna mELakarthA
janya rAgams
Notes on janya rAgams
rAgams MP3
Top of Index
Site Map