הקישנ תוטימ:ןאכ ץחל רבחתהל הקישנ תוטימ אשונב ראוד תמישר
Silk Stalkings.
,תרבחתהש רחאל המישרל ראוד חולשל ידכ ,תוארוהה ירחא בוקעו
silk_stalkings@onelist.com. :שקה
:ל ליימ-יא יל וחלשת רבחתהל הייעב יהשוזיא םכל שי םא
morlee@hotmail.com.

:ותוא קודבל תוחפל םכל העיצמ ינא זא ןומה וילע יתדבע רתאב שדח קלח יל שי
םיקרפה יריצקת(סירכ) רפוטסירכ :תא וניכסמ לע וניאר (ץראב רתוי תצק) םינש 5 ךשמב
רמשמ)ר'צפק י'צימ י"ע סנאל יל הטירו (סיילפ זורלמ)סטסא בור י"ע וזנרול
ירקוחכ 'ץיב םלאפ תרטשמב םיפתוש ויה םהש הדבועהמ ץוח .(ץרפמה
תארקל .תדחוימ תודידי וקלח םג םה (SILK STALKINGS) חצר ירקמ
רתויל ךפהנו הנתשה םהלש רשקה הטירו סירכ לש םיקרפה רודיש ףוס
סירכו ונתחתה הטירו סירכ ,ןוירהל הסנכנ הטיר םיקרפ 5-ב .תודידימ
ראשהל הלכי אלש הטיר .(דלונ אל ןיידעש)ודליו הטיר לע ןגהש ןמזב תמ
.'ץיב םלאפ תא הבזע סירכמ תונורכזה לכ ללגב

םצעב םה .סיירפ לקיימו סגנילור ילוה (םיינמז) שדח גוז ונרכה ןכמ רחאל
הברהו הבורמ החלצה ילב קר ושע הטירו סירכש המ תא תושעל םיסנמ
,סירכ לש ותומב ףיקע קלח הל שי יכ אונשל ונדמל ילוה תא .הימיכ תוחפ
ךכ לכ ןיא זא הרדיסה תא רהמ יד םיבזוע םה .ידמ שידא טושפ לקיימו
.םהילע רפסל המ הברה

:תעדה לע לבקתמו עובק רתוי תצק והשמב םתוא ףילחהל וטילחה USA
,ןאג טנ'ג י"ע ןו'ג טנייס (יסאק) הרדנסקו רטופ סירכ י"ע ןאיר (םוט) סמות
םתוא בוהאל םיבייח הטירו סירכמ םינוש דואמ םה םיבוט יד םה יתעדל
רוציקב .הקותמ ןאג טנ'גו דומח רטופ סירכ הזמ ץוח םהלש תונינשה לע
םיפתושל ךפההל םיצלאנ םדא חוכב רסוח לשבש שורג גוז םה יסאקו םוט
יהוז ךא הקירמאב םירדושמ ןיידע םה םייתניב .'ץיב םלאפ תרטשמב
.םלועב תבהוא יכה ינאש הרדיסה לש הנורחאה הנועהירעצל

3 ץורעב ץראב תרדושמ הקישנ תוטימ


-ל חלש תובוגת
morlee@hotmail.com
Back to mor-lee's Silk Stalkings page.

Hosting by WebRing.