תישימחה הנועה -הקישנ תוטימ

:וריצקתו ומש תא לבקל ידכ קרפה רפסמ לע ץחל
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22|

.Pulp Addiction- הלוז תורפסל תורכמתה :קרפה םש ,1 קרפ ,5 הנוע
חצרב הלעבו תמסרופמ תרפוס םידושח .הנועב ןושאר קרפ
.הנושארה לש הבהאמו ישיאה הרזוע
.לב ןיווקו ןבינ הרברב ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Lonely Hunter- דדובה דייצה :קרפה םש ,2 קרפ ,5 הנוע
היעבל תעלקנו תמסרופמ תינמגוד לש חצר תרקוח הטיר
ליחתמ , החונמה לש רבעשל הלעב ,ירקיעה דושחהשכ
.הירחא רזחל
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Sweet Punishment - קותמ שנוע :קרפה םש ,3 קרפ ,5 הנוע
,ולש 'תדבוע' תובקעב םיאצוי הטירו סירכו תוירזכאב חצרנ רוסרס
.ירמגל הנוש והשמכ הלגתמש
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Friendly Persuasion - דדובה דייצה :קרפה םש ,4 קרפ ,5 הנוע
בכשל תגהונש תינחצר תיטסירוקינמ תובקעב םיאצוי הטירו סירכ
.בר ןוממ ,כ"חא טעמ ,םהמ טוחסלו היתוחוקל לש ןהילעב םע
.ןמלגנא הסיל ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Family Affairs - החפשמ ינייניע :קרפה םש ,5 קרפ ,5 הנוע
הל םירצי לש תלוברעמ ררועמ הרישע הרבח תשא לש חצר
.םהלש היפהפיה תיבה תרזועו ונב ,הלעב םיפתוש
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Tricks of The Trade - עוצקמה יזר :קרפה םש ,6 קרפ ,5 הנוע
םייתניב .רכז ןיממ הנוז לש חצר רוקחל ידכ תרתחמל דרוי סירכ
.ץישפיל ןטפק לש ותוסח ןב לש ודוס תא הטיר הלגמ
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Kill Shot - תגרוה העיגפ:קרפה םש ,7 קרפ ,5 הנוע
.תוינחצר תויטנ לעב ףערודכ ןמאמ תובקעב םיאצוי הטירו סירכ
תוריכמ תשאמ תשמושמ תינוכמ שוכרל סירכ התפתמ ,םייתניב
.רקויב ךכ לע םלשמו האנ
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Partners 1 - 1 םיפתוש:קרפה םש ,8 קרפ ,5 הנוע
.וציקל עיגה הטירל סירכ ןיב ינימה חתמהו עיגה לודגה עגרה
.הב בהואמ אוה םא ררבל ידכ ןאילי'ג תא רקבל עסונ סירכ
תחרבהו חצר תריקחב םיקוסע לקיימ םשב שדח רקוחו הטיר
תדקויה םתקושתל םיענכנ םמצע םיאצומ הטירו סירכ .םימס
.תפות תינוכמ ץוציפ תעב תעצפנ הטירשכ
.ןטלונ קינו סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Partners 2 - 2 םיפתוש:קרפה םש ,9 קרפ ,5 הנוע
,םימסה רחוס לש וחצור רחא ףודרל םיכישממ הטירו סירכ
.םהיניבש ןמורב םג ךישמהל םאה םיטבלתמו
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Glory Days - רהוזה ימי:קרפה םש ,10 קרפ ,5 הנוע
ריעצ ןלסרודכ לש ותרבח חצר תא םירקוח הטירו סירכ
ךלוה םהיניבש ןמורה דועב העתפהל םיכוזו ,חיטבמו
.טהלתמו
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Till Death Do Us Apart - וניניב דירפי תוומהש דע:קרפה םש ,11 קרפ ,5 הנוע
,הטיחסל ןותנ היהש הידמ ןוקייט לש ותחיצר תא רוקחל םיאצוי הטירו סירכ
,םלצש ,איה הרצה .ןתחתהל ידכ הריקחה ךלהמב הלקה הגופהה תא םילצנמו
...לכה דעתמו םהירחא בקוע ,תוליכר תבתכ רובע דבועה
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.The Last Kiss Good Night - הנורחא בוט הליל תקישנ:קרפה םש ,12 קרפ ,5 הנוע
הרקמב עלקנש סירכו ,תוירזכאב חצרנ םימס ןורב טוחסל הסינש תחשומ רטוש
תושונא עצפנו -הטיר ,היירטה ותייער לש הייח תא ליצהל הסנמ ,שאה וקל
.('סיילפ זורלמ'ל רבעש סטסא בור לש ותופתתשהב ןורחאה קרפה והז)ךכ בגא
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Dead Asleep - תמ ומכ ןשי:קרפה םש ,13 קרפ ,5 הנוע
,םימס עקר לע חצרב תמשאומה התרבחל וזעל הסנמ ילוה דועב
.סירכ ,ירטה הלעב לש ותומ םע דדומתהל הרהה הטיר הסנמ
'ץיב םלאפ תאו הרטשמה תא בוזעל ףוסבל הטילחמ איה
.(הרדיסה תאו)
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט ,ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Sudden Death - ימואתפ תוומ :קרפה םש ,14 קרפ ,5 הנוע
,הצובקה בכוכ לע לפונ דשחהו תחצרנ לובטופ תצובקב תדדועמ
ילוה הליחתמ םייתניב .םיינימה וישגפמ תא ואידיווב דעתל גהונש
.ונימב דחוימ יתחפשמ 'סוחיי' לעב האנ ריעצ םע תאצל
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Uncivil Wars - תותברותמ אל תומחלמ :קרפה םש ,15 קרפ ,5 הנוע
םיפשוחו עדונ םיטילקת קיפמ תשא לש חצר רוקחל םיאצוי ילוהו לקיימ
.םיפסכ תנבלהו תותיחש תמיזמ
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Black and Blue - םילוחכ םינמיס :קרפה םש ,16 קרפ ,5 הנוע
תנעוטש ,הכומ השיא לש הרופיס תונימאב םיקפקפמ ילוהו לקיימ
.דחוימב םכחותמ םילכונ דמצ םיפשוחו ףהלעב תא הגרהיכ
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Exit Dying - תוומ הכרעמ ףוס :קרפה םש ,17 קרפ ,5 הנוע
ןורטאית תבכוכ לש התומ תא רוקחל ידכ תרתחמל תדרוי ילוה
.תומיזמו םיככת לש תשר ךותב העוקש המצע תאצומו תעדונ
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Prey Of The Fox - הדוקרבה לש המוי :קרפה םש ,18 קרפ ,5 הנוע
הנומתלו ,תחצרנ רישע ןיישעת םע ןמור הלהינש היפהפי תינמגוד
ילוה .הקיתש ימד ונממ טוחסל הסנמש תתחשומ הטילקרפ תסנכנ
.תורצויה תא ךופהל םיחילצמו הרוקה יבועל םיסנכנ לקיימו
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Playing Doctor - אפורב םיקחשמ :קרפה םש ,19 קרפ ,5 הנוע
תוקחתהל ידכ םימסמ הלימגל האפרמב תרתחמל םידרוי לקיימו ילוה
.ירזכאה חצורה לש ויתובקע לע
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Family Values - םייתחפשמ םיכרע :קרפה םש ,20 קרפ ,5 הנוע
םשאומ ,לשומ תרשמל תוריחב ץורימב קוסעש ,יאקיטילופ לש ונב
האדוה ונממ םיטחוס םיטחוס ילוהו לקיימ .היפהפי הריעצ חצרב
?ימ לבא .והשימ לע תופחל הסנמ אוהש םילגמ םלוא ,השעמב
.קולרוו יליבו סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Private Dancer - תיטרפ תינדקר :קרפה םש ,21 קרפ ,5 הנוע
,תוירזכאב חצרנש ,רנוילימ לש ותומ תא םירקוח ילוהו לקיימ
.תנווכה לע םידושח המכ שי ונבלש םילגמו
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|

.Body Electric - תולמשוחמ תופוג :קרפה םש ,22 קרפ ,5 הנוע
אצומ הקוצמב הנכשל רוזעל לקיימ הסנמ ובו ,הנועל ןורחא קרפ
?ותופח תא חיכוהל חילצי םאה .עציב אלש חצרב םשאומ ומצע
.סיקאטוקוק קינו ןוטייל רלייט :םע

|
Top|


Any comments or suugestions send to:morlee@hotmail.com
Back to mor-lee's Silk Stalkings page.

Hosting by WebRing.