תיעיברה הנועה -הקישנ תוטימ

:וריצקתו ומש תא לבקל ידכ קרפה רפסמ לע ץחל
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22|

.Natural Selection 1-'א תיעבטה הרירבה :קרפה םש ,1 קרפ ,4 הנוע
האפורב בהאתמ ,תמדוקה הנועה ףוסב תוירי ברקב ותעיצפמ םילחמ סירכ
איבמש - יתרדס חצור רחא לכסתמ ףדרמל הטיר םע אצויו וב תלפטמה
.(םיינש ךותמ ןושאר קלח) .תיטמרד הטלחהל ותוא
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Natural Selection 2-'ב תיעבטה הרירבה :קרפה םש ,2 קרפ ,4 הנוע
המצע תא דימעהל תצלאנו יתרדסה חצורה רחא ףדרמב הכישממ הטיר
עיתפמ םלוא ,בצקמ סירכ שאוימ ,םייתניב .םח לע ותוא סופתל ידכ ןויתפכ
ךותמ ינש קלח) .חוטב תווממ הטיר תא ליצמ אוהשכ םלוכ תאו ומצע תא
.(םיינש
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Reluctant Witness-וחרוכ לעב דע :קרפה םש ,3 קרפ ,4 הנוע
טפשמב הנידמ תדע לש הייח לע ןגהל םיאצוי םיאצוי הטירו סירכ
תרתענ םייתניב .ימאימ תרטשמב תותיחש םיפשוחו בושח היפאמ
תחוראל ומיע תאצויו וטראביד *סגוד* ינוד לש וינונחתל הטיר
םידמוע םה יכ ענכושמש רטסגנגה ויבא לש ותחמשל - ברע
.ןתחתהל
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Maid Service-תוינרדח תורש :קרפה םש ,4 קרפ ,4 הנוע
הריעצ תינבוק לש התומ תוביסנ תא םירקוח הטירו סירכ
ץלאנ םייתניב .ןימ תוחפשב רחסל תמכחותמ תשר םיפשוחו
הכוז הטירו ץישפיל לש ותינייחא םע תולבל תאצל סירכ
.קיראמ תיטנמור העתפהל
.סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Carrie And Jessie-יס'גו יראק :קרפה םש ,5 קרפ ,4 הנוע
,הטירו סירכו ,המיא חצרב תמשאומ תלצופמ תוישיא תלעב הרענ
ושגליפו היבא לש םתברועמ תא םילגמ ,התופחב םינימאמש
.השרפב
הסילו ,דרוו ןמיל ,רייוב יטק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.יקצילרוג

|
Top|

.Where there's a will- ןוצר שיש הפיא :קרפה םש ,6 קרפ ,4 הנוע
לע לפונ דשחהו ,ותבוהא םע יוליב רחאל ותטימב תמ אצמנ רנוילימ
תא תפשוח הטירו סירכ לש תצמואמ הריקח םלוא .יאנקה ונב
.קפקופמה עינמה תאו יתימאה םשאה תוהז
ףזו'גו טורוק הלא ,רטלש ילר'צ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ןוסילג

|
Top|

.Red Flag-םודא לגד :קרפה םש ,7 קרפ ,4 הנוע
תולגל םיעתפומ הטירו סירכו תוירזכאב תחצרנ תיתרקוי יוויל תרענ
קורסלו תוריהמב לועפל םהילע ,תעכ .סוקיטא לצא הדבע הדבע איהש
תאצומ ,םייתניב .חטשהמ חצורה הלעי םרטב תוחוקלה תמישר תא
.השדח הבהא הטיר
.רבילוא ירוקו ראואב ןיטסירכ ,רלופ סירכ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Ask The Dust- רפסה יבגר תא ילאש :קרפה םש ,8 קרפ ,4 הנוע
תצמואמ הריקחב םיחתופ הטירו סירכ .תוירזכאב חצרנ שישק רנוילמ
;ותחפשמ לש תנגוהמה תימדתה ירוחאמש ןובקירה תא םיפשוחו
.הטילש יקמאמו תורוסא תובהא ,םזיכוזאמ-ודאס
ןמדליו ירלו ,סראואט סנטנסנוק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.רלימ סלר'צו

|
Top|

.Mud Queen Murders- ץובה תוכלמ חצור :קרפה םש ,9 קרפ ,4 הנוע
התתימע לע לפונ דשחהו ןיכס תוריקדב תחצרנ הבוטח ץוב תקבאתמ
להינש תחשומ יטסלפ חתנמ לע ףוסבלו ,ןוירבה הלעב לע כ"חא ,עוצקמל
.רעוס ןמור התיא
.סריאמ פי'צו לפאט ידו'ג ,ןאירבוא ילק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.School Of Hard Rocks- לורנקורב רועיש :קרפה םש ,10 קרפ ,4 הנוע
- םינייניעה זכרמל רוזחל ידכ לכה השעת התליהתמ הדריש קור תרמז
םישנה לכ לש המישר ןיכהל סירכ ץלאנ ,םייתניב .הבירי תא חוצרל וליםא
.קיראמ העיתפמ הנתמל הכוז הטירו ,וייח לש
.זוי קירדנקו קאטש ירש ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Time Share- הדובע תקולח :קרפה םש ,11 קרפ ,4 הנוע
ירבח לש דחא חצרו תוטיחס תרוש רוקחל םיאצוי הטירו סירכ
הדושחהש רבתסמשכ ךבתסמ קסעה םלוא ,יתרקוי באלק ירטנאק
איה אלה -ןודעומה לש הכיתחה סינטה תכירדמ איה תירקיעה
.ןבונוד 'גרו'ג לש השדחה ותרבח
ןוטגנירה טפ ,רסגרט יתק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.יסייב רפינ'גו

|
Top|

.Vengeance- המקנ :קרפה םש ,12 קרפ ,4 הנוע
,םיעודי הרבח ילהנמ םע העורפ היגרוא ךלהמב תחצרנ הריעצ
הלוכיש התרבח תא םג לסחלו תודבאתהכ התומ תא תווסהל םיסנמש
סירכ לצא רוגל רבועו ותשיאמ ץישפיל דרפנ םייתניב .םתוא לילפהל
.ינמז ןפואב
.קראמ ידייהו רטסקדדניופ יראל ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Ghosts of the Past- רבעה םמ תוחור :קרפה םש ,13 קרפ ,4 הנוע
ףודרל רזוח םיבשחמ ןוקייטל האשינש רבעשל הצורפ לש לפא הרבע
לש םהיסחי םיעלקנ ,םייתניב .תכל תוקיחרמ תואצותל איבמו התוא
םיטיידה לע םלשל םישקעתמ םהינששכ יעגר רבשמל ןאילי'גו סירכ
.םהלש
.סטריפס ןייקו ןמלוק ןור ,ןצפ'צ תידו'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Pas De Deux- םיינשל דוקיר :קרפה םש ,14 קרפ ,4 הנוע
תומ תובקעב הליעמב םח לע תוספתנ תומואת טלב תוינדקר
קירא לש ותביח תא תולגל הטיר תעתפומ ,םייתניב.ןהמ תחא לש הלעב
.חקל ותוא דמלל הטילחמו הרמה הפיטל
.ןהגלוד קירטפו ןירג ןגרומ םיק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Mrs. Carlisle- ליילרק 'בג :קרפה םש ,15 קרפ ,4 הנוע
איה ומיע ,הרשעה ןב הבהאמ תא תלצנמ הרישע הרבח תשא
םיכוז םייתניב .הלעב חצרב ותוא הלילפמו ,יאשח ןמור תלהנמ
.העיתפמ תינפתל קיראו הטיר לש םהיסחי
.ןהגלוד קירטפו ןירג ןגרומ םיק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Brothers Keeper- יחא תרמוש :קרפה םש ,16 קרפ ,4 הנוע
איהשכ .ראות הפי ןמגוד םע הטימב ותרבח תא ספות עודי םלצ
רובע דחוימב -םינייניעה םיכבתסמ ,ןכמ רחאל טעמ התמ תאצמנ
.םיצמאמה הירוה לש םנב אוה םלצה ןכש ,הטיר
הטרומל היבור ,ולינימיס דיוויד ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.סרפ'ג טיילו'גו

|
Top|

.Champagne on Ice- חרק לע הינפמש :קרפה םש ,17 קרפ ,4 הנוע
תוריקח תרבח לעב תעכ ,ץישפיל לש קיתווה ורבחו חצרנ יטרפ שלב
הרידסה םתדובעל עירפמ ידש המ -םוקנל ידכ ימאימל עיגמ ,החילצמ
תלחוימה השפוחל ןאילי'ג םע סירכ אצוי ,םייתניב .סירכו הטיר לש
.השק תעפש דימ טעמכ ,ףטוחו
המאו (''ץיב טסנס')ןוטסקב הרש ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.דליפלוק

|
Top|

.I know what scares you- ךתוא דיחפמ המ עדוי ינא :קרפה םש ,18 קרפ ,4 הנוע
הריעצשכ ,ותופח תחכוהל קבאמל תאצל ץלאנו תיעוצקמ תולשרתהב םשאומ סירכ
.התמ תאצמנ ותחגשה תחת התיהו תוינופלט תודרטהמ הלבסש
.ריפס יזוסו ביירגיס ןילסו'ז ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.New Blood- שדח םד :קרפה םש ,19 קרפ ,4 הנוע
השדח תדמלתמ תישלב לע ותוסח תא שורפל ץלאנ סירכ
תינמגוד לש עיווזמ חצר חנעפל םיאצוי םהשכ .הדיחיב
תישלב התואשכ הרורצ הרצב סירכ ומצע אצומ ,היפהפי
.תינימ הדרטה לע ותוא תעבות
.םלוהרדס דיווידו יברבוא ילק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Cummunity Service- תוריש תודובע :קרפה םש ,20 קרפ ,4 הנוע
ויתובקע לע םילועו הרזומ חצר תיישרפ חנעפל םיאצוי הטירו בירכ
הרומתב םיעשופה לש םשנוע לע לקהל גהונש תחשומ טפוש לש
.םיינימ םיתורישל
.ןרווגקמ ןאירבו רנטיוו גמ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Cadillac Jack- ק'ג קאלידאק :קרפה םש ,21 קרפ ,4 הנוע
םע ןמור הלהינש ,הבוטה התרבח לש התומ תא תרקוח הטיר
לש םהיסחי םיעיגמ ,םייתניב .החילצמ תירוטנס לש הלעב
.םפוסל ןאילי'גו סירכ
.לרדומ ןושו רנטיוו גמ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Into The Fire- שאה ךותל :קרפה םש ,22 קרפ ,4 הנוע
הריקח ךותב םמצע םיאצומ הטירו סירכ .הנועל ןורחא קרפ
םיחילצמו ,קשנ תוחרבה לש דחוימב תמכחותמ תילרדפ
תאשונ איהש הטיר תענכושמ םייתניב .םויה תא ליצהל
הזחתמ ןמז ותואב קירא .קירא לש וקונית תא המחרב
.הטירו סירכ לש הריקחל הרושקה תידוס הלועפמ קלחש תמל
וסור לקיימ ,טניופרייפ קירא ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ראואב הדנילבו

|
Top|


Any comments or suugestions send to:morlee@hotmail.com
Back to mor-lee's Silk Stalkings page.

Hosting by WebRing.