תישילשה הנועה -הקישנ תוטימ

:וריצקתו ומש תא לבקל ידכ קרפה רפסמ לע ץחל
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23|

.Crime Of Love-הבהא לש עשפ :קרפה םש ,1 קרפ ,3 הנוע
הנינחב רפוסל אלכב ךפהש חצור הכוז ,הטיר לש התודגנתה תורמל
ותוא לש ןימה תבאש ותשיאשכ .ולש ל"ומה תוסח תחת ישפוחל אצויו
ךא -רבעשל ריסאה לע דשחה דימ לפונ ,תוירזכאב תחצרנ ל"ומ
.יתימאה חצורה תא דוכללו ותופח תא חיכוהל החילצמ הטיר
.ודוא ליו ןווקא יי'ג ,ןמלוק ינגיס ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Team Spirit-תיתצובק חור :קרפה םש ,2 קרפ ,3 הנוע
רשקה ;יאקנבו ןיד ךרוע לש םתומ תא םירקוח הטירו סירכ
.הטיסרבינוא התואב ויה םהינשש אוה םירקמה ינש ןיב ידיחיה
םהינשש אוה יתימאה רשקהש הרהמב םילגמ הטירו סירכ
סירכ םייתניב .תובר םינש ינפל היפונכ לש סנואב ופתתשה
תא קיסעמ אוה .ולש תונובשחה תרקבמ לש רוקיבל הכוז
לש הימסקב לפונ אוהש ןמזב ולש םיסימה ץעויכ ןוטוק
.ולש תונובשחה תרקבמ
.רנייב ןו'גו לירב ילר'צ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.The Perfect Alibi-םלשומה יבילאה :קרפה םש ,3 קרפ ,3 הנוע
ואידיוה תוטלק ןפייזכ הלגתמ ותיבב הכירבב העיבטמ תמ אצמנש רבג
הטילחמ הטיר זא ,קצומ יבילא שי הב דשוח סירכש השיאל .רקח סירכש
הטירו סירכ םייתניב .הרקמה לע והשלכ עדימ שי סגוד-ינודל םא קודבל
.חצורה תסיפתל עצבמ םיננכתמ
.סלקיימ ו'גו לירב ילר'צ ,וזורבא ייר ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.To Serve and Protect-ןגהלו תרשל :קרפה םש ,4 קרפ ,3 הנוע
הנומש רטושה תא בוזעל טילחמ אוה סגוד ינודב תוריל םיסנמשכ
הטירו סירכ ףוסבל.וילע רומשתש הטירמ שקבמו וילע רומשל
,ענומ רצעמל סגוד ינוד תא סינכהל ץישפיל תא ענכשל םיחילצמ
םייתניב .ןכוסמ היפאמ עשופ דגנ דיעהל םיכסה אוהש ןוויכמ
תוריחבה תלהנמל ןתונ ןבונוד הב ךרדהמ םילעגנ ץישפילו סירכ
שי (ינוד לש בלכה) י'צודלו .לכה להנל ןוטלימה 'גייפ -ולש
.םיסוניסב הייעב
,לקאמ י'צימ ,ןוטנא םאיליוו ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ונידאלאפ סינדו לירב ילר'צ

|
Top|

.Tough Love-השק הבהא :קרפה םש ,5 קרפ ,3 הנוע
השיא לש רדחל הפתושה םע םירבדמ וזנרולו סנאל
הרענה םצעב איה השיאש םילגמו ףוחה לע התמ האצמנש
.קרוי-וינמ היפאמ שיא רבעשל רקייר סניו לש תיטרפה
טוחהש ,םיקיסמ הטירו סירכ ,התמ תאצמנ תרחא הרענשכ
םה הרהמב .ןמגניק סיטרק-ךלכולמ ןחבמ ןיצק אוה רבחמה
םיעשופ ול קפסל רקייר םע הקסיע שי ןיצקלש םילגמ
לש ותסיפת תא םינגראמ וזנרולו סנאל .ףסכל הרומתב
.רקיירל עיגהל וב שמתשהל ולכויש ידכ םהגניק
.הסושד הסילמו לירב ילר'צ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Sex, Lies and Yellow Video Tape-הבוהצ תטלקו םירקש ,סקס :קרפה םש ,6 קרפ ,3 הנוע
,ןטפקה לע הלהינש ןמור לשב הרטשמהמ הרטופש הטיר לש רבעהמ הרבח
טקיורפה ללגב החצרנ איהש םינימאמ הטירו סירכ הריקח ירחא .התמ תאצמנ
םישנאל ורכמנ םיפד יבג לע םיפד ,לכה לע לכה רפסמש רפס -הלש יחכונה
תא דבאמ אוהש דחפמ ןטפקה םייתניב .רואל אצי םרופיסש וצר אלש
.סירכ לצא הציע שפחל אבו ולש ינימה חוכה
.ןאג טנ'גו ןוטנא םאיליוו ,לירב ילר'צ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Schemes Like Old Times-םעפ לש םעטב תומיזמ :קרפה םש ,7 קרפ ,3 הנוע
עשפל הפתושכ הלגתמש ,הפיה תתרשמה לע לפונ דשחהו ותיבב חצרנ רישע אפור
.חונמה לש תעשרמה ותשא תכשומ ויטוחב רשא - רתוי הברה ינלטקו םכחותמ
.סיוו הלסו ןבור הירולג ,רנייב ןו'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Love Never Dies-עווגת אל םלועל הבהאה :קרפה םש ,8 קרפ ,3 הנוע
םיפשוחו לע תינמגוד לש התומ תוביסנ תא חנעפל םיאצוי הטירו סירכ
תא ןוטוק ליצמ םייתניב .התוא םיבבוסה לש תוינחצרה םהיתויטנ תא
.השדח הפתוש ומצעל אצומו תמכחותמ תיקסע תימרתמ הטיר
.ןוארב ןילטייקו ןיברד קרמ ,סקונ סנרט ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Daddy Dearest-...ילש רקי אבא :קרפה םש ,9 קרפ ,3 הנוע
?תינימ ללעתהל גהנ הבש ,ותדכנ תאז השע ימ .חצרנ תחשומ ןדעסמ
ומיע היהש רנויפאמ ילוא וא ,קסעה לע טלתשהל הסנמש ופתוש
?הדובע ירשקב
.ילוטינ ינוטו ונידלפ סינד ,לירב ילר'צ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Ladies Night Out-םישנ יוליב :קרפה םש ,10 קרפ ,3 הנוע
תחשומ הליל ןודעומ להנמ תובקעב סירכו הטיר תא ךילומ ירותסמ חצר
.ויתוחוקלמ םיפסכ טוחסל גהונה
.קמרוקמ קיראו ןוסירג ילק ,הרבר הני'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Party's over-הרמגנ הביסמה :קרפה םש ,11 קרפ ,3 הנוע
לש ושגליפ תא לסחל ריכש חצור תחלוש דחוימב תינמקנ השא
הטירו סירכ וחילצי םאה .תובקעה לכ לע תוסכל תגאודו הלעב
?ידמ רחואמ היהיש ינפל הדעב רוצעל
לאינדו ןהלק גרג ,ןבינ הרברב ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ןדרויר

|
Top|

.Killer Cop-ינחצר רטוש :קרפה םש ,12 קרפ ,3 הנוע
דשחהו תוירזכאב תחצרנ הרטשמה תדובע רחא הכורכה היפהפי הריעצ
לוטיב תרומת ינימ דחוש םישנמ טוחסל גהונה ,תחשומ רטוש לע לפונ
הטירו סירכ םיצלאנ ,רואל תיאצוי הדירחמה תמאהשכ .העונת תוחוד
.ולרטנלו תימע רטוש תחא ףדרמל תאצל
.טלראי ריילקו דיר ןב ,קיילב חונ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.T.K.O-ןוצרמ ןברוק :קרפה םש ,13 קרפ ,3 הנוע
ךא ,ולש רישעה רסנופסה חצרב םשאומ חילצמו ריעצ ףרגאתמ
םירומיה תיישרפ םיפשוח ,רבדב רוקחל םינמתמש הטירו סירכ
.יתימאה חצורה לש ותוהז תאו םייקוח אל
ןושו טרבלא לא ,סמי'ג ןוירב ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ידיירגוא

|
Top|

.Judas Kiss-דגובה תקישנ :קרפה םש ,14 קרפ ,3 הנוע
וחלשנש םישקנתמה ינש תא גורהל חילצמ לוסיחל דעוימה עשופ
הריקחב הלועפ ףתשל םיצלאנ הטירו סירכ .חורבלו ויתובקעב
.תלכת הלוכש תילט וניאש ,רבעשל םפתוש טנרב םע
.זרפ ירגו דוו ןזוס ,קולרוו יליב ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Love Bandit-הבהאה דדוש :קרפה םש ,15 קרפ ,3 הנוע
לש רורב הרקמכ הארנש המב התמ תאצמנ הטיר לש התרבח
םיאצממ הלעמ הטירו סירכ לש תצמואמ הריקח ךא ,תודבאתה
.הקיתש לש רשקו תחשומ הנפוא םלצ תודוא םיעיתפמ
ילסלו סדיא הל'גנא ,סזומ קרמ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.סיווב

|
Top|

.Whore Wars-תוצורפ תמחלמ :קרפה םש ,16 קרפ ,3 הנוע
תרושל הליבומ םיחילצמ יוויל לש תולהנמ יתש ןיב תקולחמ
רובע ונימב דחוימ רגתאלו ריעה יבחרב תוצורפ לש תוחיצר
.הטירו סירכ
ילרבמיק ,גנירול הירולג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.דרדוג רוורטו סטייק

|
Top|

.Scarlet Shadow-חרסש רטוש לצב :קרפה םש ,17 קרפ ,3 הנוע
תפשוחש ,הטיר הבוטה התרבח לע לפונ דשחהו תחצרנ האנ תרטוש
הנחתמ םישלב דמצ לש תינטש המישמ ,סירכ לש הבידאה ותרזעב
.הבירי
.רטנ'ג ןיבורו ןמגרב להדנס,סגרו ןו'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Head N Tail-תודוקנה ןודעומ :קרפה םש ,18 קרפ ,3 הנוע
תוחיצר תרדס רוקחל ידכ תרתחמל םידרוי ץישפיל ןטפקו הטיר
,דחוימב תירזכא תירזכא םירענ תייפונכב םילקתנו ימוקמ ןוכיתב
.הלודג םימס תקסע לכסל סירכ אצוי םייתניב
,סנו'ג תידו'ג ,סיוויד יזו'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ר'צל ויתמו סיוו הדנמא

|
Top|

.Freudian Slip-תינאידיורפ הפ תטילפ :קרפה םש ,19 קרפ ,3 הנוע
חקלנו ופכב לווע אל לע תינדגובה ותשיא חצרב םשאומ לובטופ בכוכ
גהונה ,תחשומ רטאיכיספ לש ויתובקע לע םילוע הטירו סירכ .רצעמל
ושנוע לע ותוא םיאיבמו ,ונימב דחוימ לופיט ולש תולפוטמל קינעהל
.יוארה
.רייג טוקסו הנוד הדניל ,טרופלא סירכ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.The Last Campaign-ןורחאה תוריחבה עסמ :קרפה םש ,20 קרפ ,3 הנוע
תובקעב םירעוס םימל עלקנ יזוחמה עבותה תרשמל ןבונוד לש ןייפמקה
ליצהל םיארקנ הטירו סירכ ,םיהובגה תונולחב תותיחש תיישרפ תפישח
.בצמה תא
.ףלקטמ קרמו 'גדוה טייק ,ןוטנא םאיליוו ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.The Deep Water-םיקומע םימ :קרפה םש ,21 קרפ ,3 הנוע
,הכירבל ךלשומו תראופמה ותזוחאב חצרנ יפרגונרופ ןוחרי לש ל"ומ
,תאז השע םיברה ויאנושמ ימ רוקחל םיאצוי 'ץישפיל ןטפקו סירכ
.תודבאתהו הטיחס ,לוצינ לש תעזעזמ היישרפ םיפשחו
,טאלפ דראווה ,ףירקנומ ןראק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ןמטיוו ירקו ןלא ןיל רי'גני'ג

|
Top|

.Mother Love-םא תבהא :קרפה םש ,22 קרפ ,3 הנוע
ותשיא דועב ,שדחה ורפסל ריקחת ךלהמב חצרנ רכמ יבר רפוס
המיזמ םיפשוח ץישפילו סירכ .ונב םע ןמור תלהנמ תגרוחה
לע התלעש ,חונמה לש ונוה תא תשרל םיינשה לש תמכחותמ
.יופצ יתלב ןוטרש
יפאד ןיווק ,ןוסרמוט םיט ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.להדנר יסייטסו

|
Top|

.Dark Heart-לפא בל :קרפה םש ,23 קרפ ,3 הנוע
שדח ףתוש םע תרתחמל הטיר תדרוי ובו ,הנועל ןורחא קרפ
הצירעממ רענתהל הסנמ סירכו ,ינחצר םימס רחוס דוכלל ידכ
.וייח לעו ופוג לע טלתשהל הצורש תירותסמ
לפא'צ לטסירק ,ובאדא ינותנא ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ןוטרטס קנאהו

|
Top|


Any comments or suugestions send to:morlee@hotmail.com
Back to mor-lee's Silk Stalkings page.

Hosting by WebRing.