הינשה הנועה -הקישנ תוטימ

:וריצקתו ומש תא לבקל ידכ קרפה רפסמ לע ץחל
|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23|

.Baser Instincts-תזעונ הקפה :קרפה םש ,1 קרפ ,2 הנוע
תולבח תרוש רוקחל םיאצויו םיקיפמ גוזל םיזחתמ סירכו הטיר
סייפתמו תונמדזהה תא לצנמ סירכ ;טרס ימוליצ רתאב תוירותסמ
.תמסרופמ רבע תינקחש ,ומיא םע
. סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Good Time Charlie-ןילבה ילר'צ :קרפה םש ,2 קרפ ,2 הנוע
,םינש עברא ינפל אלכל סינכבש בעותמ סנאשכ ץחלל סנכנ סירכ
.המקנ שפחל אצויו תוברעב ררחתשמ
.ספיליפ יבובו ןוסירג ילק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Social Call-ןיסומינ רוקיב :קרפה םש ,3 קרפ ,2 הנוע
וזנרול סירכ הרטשמה ישלב דמצ לש םהיללעמל היינשה הנועה
לש 'ההובגה הרבחה' ברקב חוציפב םיחמתמש ,סנאל יל הטירו
ימענממ - הדובעה תועש ירחא - םועטלמ םיעתרנ םניאו ,'ץיב םלאפ
םיקסע שיא לש וחצור תובקעב םיינשה םיאצוי ןושארה קרפבו .םייחה
.הריקחה תומדקתה םע המיענ העתפהל םיכוזו ,רישע
. סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.The Wild Card-עורפה סיטרכה :קרפה םש ,4 קרפ ,2 הנוע
'הזוח' איצוהש ןימ באת רנוילימ תובקעב םיאצוי סירכו הטיר
תושנמ תחא לש התומל איבהש םוי השק רשוכ ןמאמ לש ושאר לע
.ולש ןומרהה
.לוק סינדו ןוטסוי לורק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.In Too Deep-ראווצה דע העוקש :קרפה םש ,5 קרפ ,2 הנוע
ינחצר םימס רחוס דוכלל ןויסינב רבעשל ופתוש תרזעל אצוי סירכ
,השדחה ותפתוש לע לפונ דשחהו חצרנ רטושהשכ .דחוימב
.רופיסה ירוחאמש תמאה תא ףושחל הטירו סירכ םיטילחמ
סגנאי םי'ג ,'תימס ינאלמ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.י'ציבורב הקולו

|
Top|

.Bad Blood-הביא יסחי :קרפה םש ,6 קרפ ,2 הנוע
תוכזל ידכ םהירוה תא תוירזכאש וחבטש םידושח םיחא ינש
היתובקע לע םילועו השרפב םירקוח הטירו סירכ .הנמשה השוריב
חתפמה הארנ ךכ -הדיבש תיביטלופינמו היפהפי תיב תרזוע לש
.המולעתה חוציפל
איבפ קירטפ ,טונגמ היור ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ררש לופו

|
Top|

.Hot Rocks-ןח ינבא :קרפה םש ,7 קרפ ,2 הנוע
עודי םיטישכת בנג לש ותומ תא רוקחל םיאצוי הטירו סירכ
הרתסהו םיככת לש תשר ךותב םמצע תא םיאצומוהצמשל
.תחשומ חוטיב יאמשו הרטשמה ,היפאמה םיברועמ הב
לב ןיבוט ,וסרט הטסירק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.סילוה ירגו

|
Top|

.Scorpio Lover-ברקע בהאמ :קרפה םש ,8 קרפ ,2 הנוע
תיארנש הריקחהו תוירזכאב חצרנ הלמטאווגמ דימע םיקסע שיא
אוה חצורהש םילגמ הטירו סירכשכ הרזומ תינפת תלבקמ ,הטושפ
.וצרא לש םימסה ינורב תוחילשב לעופש יאקירמא םורד אבצ ןיצק
סולרקו תירב 'תור ,סרדנל ירדוא ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.וקסרק

|
Top|

.Love 15-תוומ תטבח :קרפה םש ,9 קרפ ,2 הנוע
לש גרוחה היבא לש ירותסימה ותומ תא םירקוח xירכו הטיר
היפאמה םע חונמה לש וירשק תא םילגמו ,החיטבמ סינט תבכוכ
.ותיב לש שרגמל התבירי םעו
ןסנ'ג ןאירב ,סיוויד יזו'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.סמאיליוו ןיילורקו

|
Top|

.The Queen Is Dead-התמ הכלמה :קרפה םש ,10 קרפ ,2 הנוע
החצור תא רתאלו תוסנל ידכ יפוי תורחתב טפושכ תרתחמל דרוי סירכ
.תופתתשמה תחא לש
ינותנאו סרטלוו הסיל ,ןאולס קא'צ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.הררה

|
Top|

.Irreconcilable Difference-התמ הכלמה :קרפה םש ,11 קרפ ,2 הנוע
הטירו סירכ .ינדגובה הלעב לע לפונ דשחהו תחצרנ הרישע הרבח תשא
הרצב ךבתסהש ינחצר ד"וע לש ויתובקע לע םילועו השרפב רוקחל םיאצוי
.הרורצ
.לשרמ ירמו לרוד לקיימ ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Jasmine-ןימסי :קרפה םש ,12 קרפ ,2 הנוע
הקוסעש ,הטיר לע הערל עיפשמ הרקמהו תוירזכאב תחצרנ תרטוש
.הנש םיעברא תב חצר תמולעת חנעפל ןויסנב
.ינרייט סנרולו ואורד ירנה ,זור ימיי'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Crush-תובהאתה :קרפה םש ,13 קרפ ,2 הנוע
סירכ טילחמ ,חצרנ לסרודכב ןמאמ אוהש םיניירבעה םירענהמ דחאשכ
.תגרוחה ומיא םעו ותרבח םע ןמור להינ חונמהש הלגמו רבדב רוקחל
.הירחא רזחל ליחתמ ןבונודשכ העתפהל הטיר הכוז םייתניב
.ןיטרמ דר'גו ליטנ'ג לאינד ,ןיל יסול ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Was it good for you too?-בוט היה יל םג :קרפה םש ,14 קרפ ,2 הנוע
הטירו סירכ ,הבוהא תא לסחל התנווכ לע תיראלופופ וידר תינכותב הדוותמ השיא
.הטיחסו חצר לש תמכחותמ המיזמ םיפשוחו השרפב רוקחל םינמתמ

.סגרו ןו'גו קריב ייר ,ריילק טנייס ילו'ג ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Dead Weight-תמ לקשמ :קרפה םש ,15 קרפ ,2 הנוע
ושגליפ ,ותשיא לע לפונ דשחהו ותרידב תמ אצמנ חילצמ תועקשה ץעוי
.ינשה לע המשאה תא ליטהל הסנמ דחא לכש -ולש רשוכה ןמאמו
טרחתמו ימוקמ לכונמ תראופמ תינוכמ שוכרל סירכ התפתנ םייתניב
.הרהמב ךכ לע
.םהל םוטו ילרהוא ןו'ג ,יירג ןירא ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Kid Stuff-םידלי יקחשמ :קרפה םש ,16 קרפ ,2 הנוע
ללכמ אצוי חיילצמ אפורל 17 תב ןימ תבאת הריעצ ןיב ןמור
םיאצוי הטירו סירכ .ותשיא תא חוצרל תענכתשמ איהשכ הטילש
.יוארה םשנוע לע םיינשה תא םיאיבמו השרפה תא רוקחל
ורדנאו סנרב 'תבזילא ,טסוג טרבור ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.סנביטס

|
Top|

.Night Games-הליל יקחשמ :קרפה םש ,17 קרפ ,2 הנוע
דחוימב םיינלטקל םיכפוה רישעו יושנ גוז לש םירזומ הטימ יעושעש
.הינרופילקב תמסוק הדובע תעצה תלבקמ הטיר .תוירזכאב חצרנ םדאשכ
ןוסרמוט םיט ,רדנסכלא יל הרברב ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.יליירוא טרבורו

|
Top|

.Meat Market-רשבה קוש :קרפה םש ,18 קרפ ,2 הנוע
הדימה לע רתי השוחנ .ייא.יב.פא תרקוחל םיעייסמ סירכו הטיר
םישנב רחס לש ימואלניב ןוגריא ףושחל
סיראה לקיימ ,ןוספמות יירדנא ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ןוטרב הנאידו

|
Top|

.Star Signs-תולזמו םיבכוכ :קרפה םש ,19 קרפ ,2 הנוע
םייתסמ ,הזחתמ גולורטסא וזכרמבש ,ירשפא יתלב הבהא שלושמשכ
.העתפהל םיכוזו תצמואמ הריקחב הטירו סירכ םיחתופ ,חצרב
לש הביל תא דובכל הצמישל עודי רנויפאמ לש ונב הסנמ ,םייתניב
.הטיר
דר'צירו ויהנוד ירט ,ילוטינ ינוט ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ןדע

|
Top|

.Giant Steps-קנע ידעצ :קרפה םש ,20 קרפ ,2 הנוע
תקרזה תועצמאב ודובכל הביסמ ךלהמב חצרנ רישע םיקסע שיא
אפור םיפשוחו רבדב רוקחל םיאצוי הטירו סירכ .םימס לש רתי
העצהל הכוז ןבונוד .םירצי תוטהלתה לש רזומ הרקמו תחשומ
.ימוקמ יאקיטילופמ העיתפמ
ןיווב רוטקיוו ,סניגוס יסיירט ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.ףירקנומ ןרקו

|
Top|

.Soul Kiss-המשנ תקישנ :קרפה םש ,21 קרפ ,2 הנוע
היפרתל תדחוימ הנדסל םימשרנו סרואמ גוזל םיזחתמ הטירו סירכ
.עיתפמב ודבאתה הילפוטממ המכש .ןימ תועצמאב
.דנוב ביטסו דואלקמ יבד ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|

.Look The Other way-ןוכנה ןוויכב טבה :קרפה םש ,22 קרפ ,2 הנוע
המיזמ ףושחל הטיר םע אצויו וייחב תושקנתהמ סנב לצינ סירכ
ןיעמ לפאה ורבע תא ריתסהל הסנמש -תחשומ טפוש לש תינלטק
.רוביצה
ןונשו ןייטסנייפ ןלא ,ןדרו'ג םאיליוו ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
.יריוו

|
Top|

.Voices-תולוק :קרפה םש ,23 קרפ ,2 הנוע
תדרל הטיר תא םיצלאמ חצרב םשאומש רטושו הלגתמש הצורפ תפוג
תא ףושחל סירכ הל רזוע םש ,יתרקוי יוויל ןודעומל ףרתצהלו תרתחמל
.יתימאה חצורה
.רדיינס ןו'גו ירפ לופ ,רדנס יסייק ,סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע

|
Top|


Any comments or suugestions send to:morlee@hotmail.com
Back to mor-lee's Silk Stalkings page.

Hosting by WebRing.