הנושארה הנועה -הקישנ תוטימ

!םלוכל םולש
,םיריכמ רבכ חטב םתא 'הקישנ תוטימ' לש תיסיסבה הלילעה תא
,תילגנאב םגו תירביעב םג ,ילש ישארה דומעב רוציק שי זא אל םאו
לש םיריצקתה בור ,הרדיסה לש םיקרפה לש םיריצקתה תא שי ןאכ
,תונומתב שמתשהל תושר יל הנתינ .
3 ץורע י"ע יל ונתינ 1-5 תונוע
תוארל ידכ הקישנ תוטימ לע רתא שי ול םגש קיימל תוכייש ןה ךא
:אבה רושיקה לע וצחיל ולש רתאה תאו תונומתה לכ תא
http://www.pca-west.com/SilkStalkings/


:וריצקתו ומש תא לבקל ידכ קרפה רפסמ לע ץחל

|1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20|

.Pilot-טולייפ :קרפה םש ,1 קרפ ,1 הנוע
דמצ סנאל הטירו וזנרול סירכ לש םרופיסב תדקמתמה תישלב הרדס
םיחמתמש ,הדירולפ ,'ץיב םלאפ תרטשמ לש חצרה קלחמ ישלב
םיאצוי םיינשה .'ההובגה הרבח'ה ברקב םיעשפ חונעיפב םיחמתמש
םיעתרנ םניאו עפשה תובוחרמ עשפה תא רגמל תוריסמבו תוקבדב
.םייחה ימענממ ,הדובעה תועש ירחא םועטלמ
.ןירו ןבו ר'צפק י'צימ סטסא בור :םע
|
Top|

.Going To Babylon-לבבל ךרדה :קרפה םש ,2 קרפ ,1 הנוע
,רנוילמה החוקלו יוויל תרענ לש ירותסימ חצר רוקחל םיאצוי סירכו הטיר
.םימשאה תאיצמב תרזועש 'תטהול תטלק' לש היתובקע לע םילוע םה
.ר'צפק י'צימו סטסא בור :םע
|
Top|

.S.O.B-יב.וא.סא :קרפה םש ,3 קרפ ,1 הנוע
,רישע םיקסע שיא לש העיבטב ותומ תא רוקחל םיאצוי סירכו הטיר
.יוויל תרענו רבעשל ןיירבע לש תינודז הטיחס תמיזמ םיפשוחו
.ר'צפק י'צימו סטסא בור :םע
|
Top|

.In The Name Of Love-הבהאה םשב :קרפה םש ,4 קרפ ,1 הנוע
עשופ ,ותב לש םייחל הרבח לע לפונ דשחהו תוירזכאב חצרנ רישע רקורב
לולסמ םירבועו השרפב רוקחל םיאצוי הטירו סירכ .הצמשל עודי ינבוק
.הרקמה חוציפל םברדב ךרפמ םירוסי
. סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Men Seeking Women-םישנ םישפחמ םירבג :קרפה םש ,5 קרפ ,1 הנוע
חצרל ןויתפכ שמשל הטילחמו ינימ עקר לע תוחיצר תרוש רוקחל תאצוי הטיר
.אבה
. ראג הסילו סטסא בור ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Dirty Laundry-תכלכולמ הסיבכ :קרפה םש ,6 קרפ ,1 הנוע
הרקמ םיפשוחו םסרופמ רוטנס לש ותומ תא רוקחל םיאצוי הטירו סירכ
.החפשמה ךותב לוצינו תוללעתה לש עזעזמ
. דראווה םוטו סטסא בור ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Hard Copy-הקצומ החכוה :קרפה םש ,7 קרפ ,1 הנוע
הריקחה ךא ,םייתרורעש םיניזגמ ץיפמ לש וחצור תובקעב אצוי סירכ
הטיר ;היופצ יתלב תינפת תלבקמ ,התליחתב ידמל תיתרגש תיארנש
.הפוריאב לויטל ,םסרופמ קור בכוכ ,שדחה הבוהא םע תאצל הטילחמ
. סטסא בורו ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Curtain Call-דרוי ךסמה :קרפה םש ,8 קרפ ,1 הנוע
תידווילוה תינקחש חצרב תמשאומש רבעשל ותבוהא לע ןגהל אצוי סירכ
.םישנ תבהא אשונב ףלאמ רועיש לבקמו תנקדזמ
.ןוטנב ילו סטסא בור :םע
|
Top|

.The Brotherhood-םיחא תווחא :קרפה םש ,9 קרפ ,1 הנוע
םיפשוחו יתרקוי 'גלוקב חצרו סנוא הרקמ רוקחל םיאצוי הטירו סירכ
.םיטנדוטסה לש הווחאה תודוגא ברקב הרתסהו הקיתש לש רשק
.הרמנקמ םאיליווו ר'צפק י'צימ ,סטסא בור :םע
|
Top|

.Blo-Dry-תרמצ רפס :קרפה םש ,10 קרפ ,1 הנוע
המ ךא ,תיתרקוי הרפסמב לופכ חצר הרקמ םירקוח סירכו הטיר
רתוי רחואמ הלגתמ היפאמה לש 'יתרגש' לוסיחכ וינפ לע הארנש
.ירמגל הנוש והשמכ
.ןירו ןבו ר'צפק י'צימ ,סטסא בור :םע
|
Top|

.Intensive Care-ץרמנ לופיט :קרפה םש ,11 קרפ ,1 הנוע
םגש םילגמו ירלופיפ חתנמ לש וחצור תובקעב םיאצוי סירכו הטיר
.םייחה תוגונעתמ םירזנתמ םניא האופרה ישנא
.לנודקמ סמיי'גו ףד סינד ,ר'צפק י'צימ ,סטסא בור :םע
|
Top|

.Squeeze Play-ץוצר הנק :קרפה םש ,12 קרפ ,1 הנוע
םשאומ ,םסרופמ לובסייב בכוכ ,רבעשל הבוהא רשאכ תמהדנ הטיר
.ותצובק להנמ חצרב
.טרוולק ליבו שב ןיווק ,רבולק דיווד ,ר'צפק י'צימ ,סטסא בור :םע
|
Top|

.Shock Jock-קו'ג קוש :קרפה םש ,13 קרפ ,1 הנוע
עודי וידר שיגמ לש ותרבח חצור תובקעב םיאצוי סירכו הטיר
.'ההובגה הרבח'ב תותיחש לש רשק םיפשוחו הצמשל
.סמות ןדו טרבמל ביטס ,סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.The Sock Draw-תיעטומ הפילש :קרפה םש ,14 קרפ ,1 הנוע
לש הבוהא תא חצרש ,תחשומ רטוש תובקעב םיאצוי סירכו הטיר
.תיתרטשמ תוליעפ לש הווסמב ,ותשא
.ןלונ לופו ןירו ןב ,סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Internal Affairs-תימינפ הריקח :קרפה םש ,15 קרפ ,1 הנוע
;דוש עוציב ךלהמב רענ גרהש רחאל הרטשמה תורושמ העשומ סירכ
,ומד תא םוקנל הטילחמ גורהה לש ומיאשכ ךבתסמו ךלוה הרקמה
תירוקמ ךרדב
. ןירו ןבו סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Witness-דע :קרפה םש ,16 קרפ ,1 הנוע
לע ירזכא חצרל הדע התיהש תיב תרסח הרענ םע תדדייתמ הטיר
.חצורה דגנ דיעהל התוא תענכשמו ינימ עקר
.ןוטנא ליבו ינטירב ןגרומ ,סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Domestic Agenda-תויתחפשמ :קרפה םש ,17 קרפ ,1 הנוע
לש ותבוהא חצרב תמשאומש הבוטה התרבח לע ןגהל תאצוי הטיר
.התיבב רוגל הנימזהל סירכ תא תענכשמו ,ינדגובה הלעב
.לדנרא הנילאו סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Lady Luck-לזמ תרבג :קרפה םש ,18 קרפ ,1 הנוע
יתב לש תשר להנמש תחשומ חצור תובקעב םיאצוי סירכו הטיר
.תיקוח יתלב םירומיה
.סגרו ינו'גו ןירו ןב ,סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Working Girl-תדבוע הרענ :קרפה םש ,19 קרפ ,1 הנוע
חצרש רוסרסה דגנ דיעהל הריעצ הצורפ ענכשל םיסנמ הטירו סירכ
.הבוטה התרבח תא
. ילק ףזו'גו סייק ןורש ,סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
|
Top|

.Powder Burn-רמוח לש ץוציפ :קרפה םש ,20 קרפ ,1 הנוע
עייסל ידכ ,םימס רחוסל תוזחתהל ץלאנ ('םישרוש'-ןירו ןב) 'ץה
תמחלמל הרקמב עלקנש גוז לש חצר תריקחב הטירו סירכל
תויפונכ
יטנוק דר'ציר ,גנל ןיבור ,ןירו ןב ,סטסא בור ,ר'צפק י'צימ :םע
. ןמרש םוטו
|
Top|


Any comments or suugestions send to:morlee@hotmail.com
Back to mor-lee's Silk Stalkings page.

Hosting by WebRing.