Margaret Milne   Partnerships:

Thomas Mitchell   

Son: James Milne Mitchell  Born: 15 Aug 1867