Thomas Mitchell   Partnerships:

Margaret Milne   

Son: James Milne Mitchell  Born: 15 Aug 1867