Cheyenne Sounds

(Following is the contents of the Cheyenne Sounds booklet, dated February 9, 1998. Note that pitch marks, not used by Cheyenne speakers, are not written in this booklet which was designed for Cheyenne speakers.)

A
ame				pemmican
amęške				grease
aenohe				hawk
mahpe				water
mâhpeva			in the water
nâhtotse			my pet
tâhpeno			flute
hestahke			twin
hestaa'e			branch
he'eemâtse			Blow your nose!
nemehotâtse			I love you.
etâhpeta			He's big.
kâsovaahe			young man
kâse'eehe			young woman
paa'e				ashes
emaa'e				He's barking.
ea'xaame			He's crying.

 E
ehane 				our father
estse'he			shirt, coat
eše'he				sun, clock
he'e				woman
he'pęstse			ribs
vetšęške			fat
nęhpe'ęhestôtse 		diaper
enee'e				He's standing.
evee'e				He's camping.

 H
hese				fly
he'eo'o			women
henova'e			What?
hohpe				soup
hahkota			grasshopper
hatseške			ant
hotohke			star
mahpe				water
evohko				It's bent.
enomahtse			He stole.
he'ehesono			rice
ehohta'hane			He's telling a story.

 K
kosa 				goat
nahkohe			bear
ka'ęškone			child
ka'emestôtse			purse
kahkęse			near
kohkonôheo'o			bread

Hard K sound:
kâhamaxe			stick
ekâhaneotse			He's tired.
vohkęheva'sehe		scorpion
nahkôheo'o			bears
o'kôhome			coyote
va'kôheaso 			prairie chicken
hestâhkęha'eo'o		girl twins
ane'kôhemo'hestôtse		fork

 ' (glottal stop)
With glottal:		Without glottal:
he'ama	  up			heama	 on the side
nahko'e  Mother!		nahkohe  bear		 
he'e	  liver		hee	 Oh?!
he'e'hame mares		heehame  her husband
ma'estoo'o pillow		maestoo'o throat
ma'ome	  ice		 	emaome	 sweatlodge
eho'esta  He whooped.	ehoesta	He read it.

eho'ehne	He came.
ehoehne	He went out.

eše'šeotse 	He woke up.
ešešeotse 	It came loose.

eho'xeotse	He got used to it. 
ehoxeotse	It got rotten.

evo'neotse	It dawned.
evoneotse	It disappeared.

nęhe'še	then
nęhešeha	Tell that to him!

ve'ho'e		whiteman
eveho'e		He sang praise.

 M
matana				milk
Ma'heo'o			God
mahpe				water
mâhpeva			in the water
me'ko 				head
mee'e				feather
môxe'ęstoo'o			book, paper
mohe				Really?!
mo'eško			finger, ring
ame				pemmican
eamemeohe			He's running along.
mâhta'sooma			shadow

Hard M sound:
mâheo'o			house
môhenęšemo			ladybug, playing card
eemôhone			He's hunting.
mâhtamâhaahe			old lady
amâho'hestôtse		car

 N
nahkohe 			bear
naa				and
notse				non-Cheyenne Indian
netse				eagle
enohoneo'o			There are 5 of them.
menôtse			berries
nęhpe'ęhestôtse 		diaper

Hard N sound:
oonâha'e			frog
enâhahkahe			He's energetic.
nanâha'ena			I caught it.
enâheno			pudding, gravy
evenâheškose			He's selfish.
nęhe'še			then
neve'nęheševe		Don't do that!
kohkonôheo'o			bread
epo'ponôhene			He's drumming.

 O
okohke 	 		crow
okôhkeo'o		 	crows
Ooetane		 	Crow (Indian)
Onone		 		Ree
homa'e				beaver
hooma		 		blanket, mosquito
menôtse		 	berries
môxe'ęstoo'o			book, paper
tôhkomo			few
eo'ôhto'eetahe	 	He made a mistake.
Hamęstoo'ęstse!		Sit down!
ehoo'e				He's here.
etonęstôxeo'o		How many are there?

 P
poeso 				cat
pe'e				nighthawk
pa'e'pa'onahe		camel
po'po'ęhovahtôtse		motorcycle
he'pohtôtse			cigarette
epo'ęho'he			He got a flat tire.
epo'o				It's gray.
vohpoma'ôhtse		salt
pâhpononeehehe		tapeworm

Hard P sound:
epęheva'e			It's good.
Pâhaveameohtse		Walks Nice
pâhoešestôtse		cradleboard
epo'ponôhene			He's drumming.
epâhoeotse			He was photographed.

 S
semo				boat
ehomose			She's cooking.
seohaseo'o			rug
seavoneške			woodchuck
sehpato'ôheo'o		safety pin, tepee pin
So'taa'e			Sutai person
setove				in the middle
esaapęheva'ehane		It's not good.
nesohpeotsęhaene		He brought us through.

 Š
še'še 				duck
eše'he				sun, clock
eoveše				He went to bed.
nęhe'še			then
motšęške			knife
vetšęške			fat
šeešestôtse			bed
še'šenovôtse			snake
meškeso			bug
enešeo'o			There are two of them.

 T
taxeto				on top
hetane				man
tosa'e 			Where?
setove				in the middle
taa'eva			at night
etahoo'e			He's riding.
eota'tavo			It's blue.
ta'se				like
ta'ta'ôheo'o			key

Hard T sound:
Tâheovešęstse!	 	Go to bed!
tôhohko		 	hammer
Tsetsęhestâhese 		Cheyennes (Tsitsistas)
tôhe'kęsaeve'ho'e		cowboy

 V
vee'e 				tepee
vetšęške			fat
ve'evęšestoto'e		cedar
ve'keemahpe			sugar
va'ôhtama			Welcome!
vo'ęstane			person
vohpoma'ôhtse		salt
evo'komo			It's white.
navoomo			I see him.
voaxaa'e			bald eagle
hova				animal
neva				4 times
amovôhto'hestôtse		pickup truck

Hard V sound:
vôhe'so			nest
eamevâho'ta			It's running.
eevâho'ehne			He walked back.
eevôhone			He's signing.
Heevâhetaneo'o		Oklahoma Cheyennes
evevôheotse			He broke camp.

 X
xao'o				skunk
eovaxe				He dreamed.
nexa				twice
nexahe				my grandchild
taxe'seestôtse		chair
xamaevo'ęstane		Indian
ea'xaame			He's crying.
naa'xaoto			I shook his hand.
eoo'xoemâhane		He's chopping wood.
hoxeono			socks
noxa'e				Wait!
ehoo'xeva			He's announcing.
hoxomeha			Feed him!
voaxaa'e			bald eagle
ehoxe'o			It's clean.
xa'xanohtôtse		Chew it!Return to the main page of the Cheyenne Language Web Site

Hosting by WebRing.