The Israeli Bjork Page
 
 
 
!ïåùàøä éìàøùéä ÷øåéáä øúàì íéàáä íéëåøá
.ìå÷ éöá÷å íéèøñì íé÷ðéì, íéøéù ìù íéìéî ,úåðåîúä úééøìâî úåðäì åìëåú
Welcome to the First Israeli Bjork page!
You can enjoy my picture gallery, lyrics, links to videos and sound files.
 
 
úéìâðàá íâå úéøáòá íâ áåúë äæ øúà
This page is written both in english and hebrew
 

Lyrics                                                             íéøéùì íéìéî
Picture Gallery                                                                                                                úåðåîú úééøìâ
Videos And Sound                                            íéìéìöå íéðåèøñ

Soon to come:                                                      :øúàá áåø÷á

Frames
More Pictures
More sounds
Bjork info
Discography
 
 
Mail me : barashs@inter.net.il : éì åáúë

ùøá éù é"ò áúëð øúàä
17.2.98 á ïëãåò
This page was written by shay barash
updated 17.2.98
 
 
This page is member of the Björk Ring:
Click here for more info about the Björk Ring
This site is managed by: Shay Barash
Pretty weak uh?
Hosting by WebRing.