Leuce's website! Come and have a peek at the wide variety of topics covered in my web page... Here is an Afrikaans internet terminology list, containing over 500 words and their Afrikaans equivalents. Now also available is a wine terms list and a motorcar terms list.

afrikaanse internetterme
blerts van die baaierd, wespark

home: Wellesley 5897
ordinateur@websurfer.co.za

Teksformaat : le06.txt
shift-click
Word97-formaat : le06.rtf

shift-click
Html-formaat : le06.html

shift-click

Leuce se webwerf... nie sommer enige ou webwerf nie! My naam is Samuel Murray, ek's 25 jaar oud (dis hel oud), praat gewoonlik Afferkaans, en hierdie is my honderdste webwerf (wel byna). Hier is 'n Afrikaanse internettermlys, met meer as 500 vertalings oor die basiese internetsake.

Die alombekende "Cluver en Coetzee" is al meer as tien jaar oud, maar nog steeds baie akkuraat. Die werk is ongelukkig uit druk en uit stock uit, en nogal skaars. Dit is, na my mening, tans die gesaghebbendste bron van die Afrikaanse rekenaarterminologie.

Nietemin vorder tegnologie baie vinnig in die rekenaarveld, en nuwe konsepte word gedurig bygevoeg. Gelukkig weet ons dat rekenaartaal geduring by homself en by naasverwante velde woorde leen. Slegs enkele woorde is werklik nuut...

Hoewel ek nie altyd persoonlik en onmiddellik op navrae kan antwoord nie, verwelkom ek nietemin enige vrae oor taalkwessies of vreemde woorde. Ek sal sporadies kommentare en meer woordvertalings by hierdie lys voeg.

en hier gaan ons, of  wat ook al

Engels - Afrikaans Internettermlys
'n ekstraksie van die ou Gem Internet Manual

(datum van die oorspronklike webbladsy 1998-08-13)

Afkortings en verduidelikings:

(cmdp) = Combrink, Meyer en Du Plooy, hier
AWS = Afrikaanse Woordelys en Spelreëls
(bvh) = Bosman, Van der Merwe en Hiemstra
(clc) = Coetzee, Du Plooy en Cluver (by afgeleide hulp)
(tbt) = Terblanche se Tegniese woordeboek
... asook die gewone vir naamwoord (n), verbum (v), ens.

'n Gelykaanteken (=) dui aan dat woordkoppeling sonder 'n koppelteken (d.i. aaneen) geskied. 'n Enkele vraagteken by 'n woord dui aan dat ek onseker is, twee vraagtekens dui aan dat ek heelwat onseker is, en drie vraagtekens dui aan dat ek glad nie weet nie.

Kopieregstelling en verontskuldiging... Die hele lys behoort aan my, Samuel Murray, maar enige iemand is welkom om die lys (met of sonder kommentare, in hul geheel) in sy geheel vir persoonlike gebruik te kopier. Ek waarborg geensins die akkuraatheid van hierdie lys nie, maar ek stel dit tog dat ek my vir juistheid beywer, ook hierin. Die lys bevat 513 trefwoorde. Die lys is opgestel in Junie 1998.

Die lys:

Syfers

16-bit : 16-bis
32-bit : 32-bis

A

acute : akuut (bv é)
add : byvoeg
address book : adresboekie
aging : veroudering
alert (a) : waaksaam, op die hoede
alert (n) : waarskuwing
alert (v) : waarsku
alias : alias, pennaam
allocate : allokeer, toeken
Alt (alternate) : Alt (alternate)
ampersand : ampersand, en-teken (&)
animation : animasie
anonymity : anonimiteit
application : toepassing;  toepassing, applikasie (minder algemeen gebruik)
Archie : Archie (argiefstelsel)
archive (n) : argief
archive (v) : argiveer, boekstaaf, wegbêre
arj : arj (kompressieformate)
article : artikel
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) : ASCII (Amerikaanse standaardkode vir inligtingsverwisseling), ASKIV (minder algemeen gebruik)
asterisk : asterisk, sterretjie (*)
at : by (@), aapstert (minder formeel) (cmdp)
attachment  : aanhangsel (e-pos)
authentication : geldigheidsvasstelling
authorisation : magtiging
auto-detect : selfspeur, outospeur
autoload : outolaai
automatic detection : outomatiese bespeuring, outospeur
auto-reliable : outobetroubaar

B

back button : terugknoppie
backslash : terug-skuinsstrepie, agtentoeskuinsstrepie, (kyk ook wick)
backward moderated : ná gemodereer, terug gemodereer
baud : baud
BBS (Bullitin Board Service) : BBS (bullitinborddiens)
beta : beta, b-uitgawe
binary (adj) : binêre
binary (n) : binêre lêer;  grafika (meer spesifiek)
bit : bis
Bitnet : Bitnet
blank : oop
blind carbon copy (bcc) : blinde koolkopie, geheimkopie (bcc), (bkk) (minder algemeen gebruik)
body : lyf
bold : donkerdruk, swartdruk
bookmark : boekmerk
bookmark link : boekmerkskakel (in 'n HTML-dokument)
bounce : bons, terugbons (e-pos aflewering);  terugbons (netwerksein);  bons (netwerk)
box : kas, boks (rekenaar)
brackets : hakies (( ))
browse : deurblaai
browser : deurblaaier
bubble (n) : borrelruitjie
buffer : buffer
built-in : ingeboude
bullet points : koeëltjies, dotlys
button : knoppie
byte : greep

C

cache : kas, kasgeheue
call preference : oproepvoorkeur
capture (v) : gryp
carbon copy (cc) : koolkopie (cc), (kk) (minder algemeen gebruik)
caret : karet, kappie (^)
carriage return : reëleinde, reëlend
CERN : Comittee Europeen de Research Nucleaire (ontwerpers van HTML)
channel (n) : kanaal
character set : karakterstel
chat : klets, gesels
check (n) : regmerkie
check (v) : nagaan
chime : klinkel
clash : bots (stellings)
click : klik, kliek
client : kliënt
client-server relationship : kliënt-bedienerverhouding
clone : kloon
CMOS : ?? (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) (clc)
collect e-mail : gaan haal/kry e-pos
colon : dubbelpunt (:)
com port (communications port) : com-poort (kommunikasiepoort), kom-poort (minder algemeen gebruik)
command line (adj) : reëlopdrag=, reël-vir-reël-
command line (n) : opdragveld, opdraglyn
compatible : versoenbaar
compression : kompressie
configuration utility : konfigurasieprogram, opstelprogram, opsteller
configure : konfigureer, opstel
connect : verbind (algemeen);  konnekteer (sok);  koppel (kommunikasie, bv internet)
cookie : kolwyntjie, koekie
copy : kopiëer
corrupt : korrup (clc)
country code : landkode
cracker : krapper (kyk ook hacker)
cross-post (v) : kruispos
Ctrl (control) : Ctrl (control)
curly brackets : krulhakies ({})
curly quotes : krulaanhalingstekens
custom  : doelveranderde, doelgemaakte
customise : doelmaak
cut : sny

D

daemon : daemoon
data bit : databis
debug (n) : ontvlooiingsprogram
debug (v) : ontvlooi, ontgogging (cmdp)
decode : dekodeer
dedicated : toegewyd
default gateway : grond deurgangspoort
default value : verstekwaarde (clc), grondwaarde
Del (delete) : Del (delete)
delete : uitvee, uitwis, wis
deletion : wissing, uitwis, uitwissing
deliver (v) : aflaai
desktop : tafelblad
destination : bestemming
detect : bespeur
diaeresis : deelteken (bv ë)
diagnostics : diagnostiese toetse
dial : skakel
dial out (v) : uitbel, bel
dial tone : luitoon
dialogue box : dialoogblokkie, dialoogkassie, dialoogruitjie
dial-up (adj) : inbel=, inskakel=
dial-up (v) : inbel, inskakel
dial-up networking : inbelnetwerkwerk
directory : gids
disable : sper
disconnect : ontkoppel, diskonnekteer
display (n) : uitbeelding, beeld, afbeelding
DNS : ???
documentation : dokumentasie, handboek (spesifiek)
dollar : dollar ($)
domain : domein
domain suffix : domeinsuffiks, domeinstert (minder formeel)
dot : kol, dot
double-click : klik-klik, dubbelkliek, dubbelklik
down (vi) : skakel af, gaan sit ('n netwerk);  breek af ('n lyn)
down (vt) : afsit, afskakel, ontkoppel ('n netwerk)
download : aflaai
driver : drywer
drop a line (v) : laat 'n lyn val
dual mode : dubbelmodus
dynamic IP-address : dinamiese IP-adres

E

edit (v) : redigeer
ellipses : beletselteken ( (net drie kolletjies))
e-mail : e-pos, E-pos (AWS-spelling)
embedded : ingebedde, verskansde
emoticon : emotikon
emulation : emulasie
enable : ontsper (clc)
encode : enkodeer
enter password : tik wagwoord in, verskaf wagwoord
error correction : foutkorrigering (die taak);  foutkorreksie (die resultaat) (clc)
Esc (escape) : Esc (escape)
exclamation mark : uitroepteken (!)
execute : uitvoer
extension : uitbreiding
external modem : eksterne modem

F

fail : nie plaasvind nie (koppeling);  gebreek, onderbreek (verbinding)
FAQ (Frequently Asked Questions) : kwelvrae, neulvrae, (FAQ)
favourites : gunstelinge
fax (facsimile) : faks (faksimilie)
field : veld (bv e-pos adresveld);  veld (by databasis)
FIFO (first in, first out) : EIEU (eerste in, eerste uit)
finger : finger, kielie
firewall : vuurmuur, brandmuur (cmdp)
flame (n) : dondergram ('n hele boodskap);  vuurskoot (frase of enkele sinne)
flame (v) : met vuur skiet, bliksem (minder formeel)
flame war : vlamoorlog, bliksemstryd
flow control : vloeibeheer, kommunikasiebeheer
folder : vakkie, vouer
followup : opvolg
font (US) kyk fount
force (v) : forseer
format (n) : formaat
format (v) : formatteer
forum : forum
forward slash : vorentoeskuinsstrepie (kyk ook wack)
fount : font, lettertipe (kyk ook font)
frames : rame, ruite, venters
freeware : vryware
frequency : frekwensie, gereeldheid (algemeen)
front end : voor=
FTP (File Transfer Protocol) : FTP (Lêeroordragprotokol), LOP (minder algemeen gebruik)
ftp-site : FTP-werf
full-stop : punt (.)
FYI: (for your information:) : ter kennis van: (by e-pos)

G

games : speletjies
gateway : deurgangspoort (clc), toegangspoort, ingangspoort (meer akkuraat)
gigabyte : gigagreep
Gopher : Gopher
grant permission : toelating gee, toegang gee
graphics : grafika
graphics card : grafikakaart
grave : gravis (bv è)
greater than : groter-as (>)
greyed out : vergryste, mistige
guest : gas
gz : gz (kompressieformate)

H

hacker : kapper (oppas, kyk cracker)
handshake : bladskud (eerste kommunikasie tussen rekenaars)
hang (v) : hang ('n netwerk)
hardware : hardeware, apparatuur (formeel)
hash : hemp (kappertaal), huts, pons (minder algemeen gebruik) (#)
header : hofie, opskrif
header entry : opskrif (e-pos), opskrifaanduiding
height : hoogte
highlight (n) : hooftrek
highlight (v) : belig, verlig;  blok (teks)
home button : tuisknoppie
home page : tuisblad
host : gasheer
HTML (Hyper Text Markup Language) : HTML (Hiperteks-markeertaal)
HTML-tag : HTML-plaatjie, HTML-merker, HTML-grepie
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) : HTTP (Hiperteks-oordragprotokol)
hunt line : jaglyn (van 'n ISP)
hyperlink : hiperskakel
hyper-terminal : hiperterminaal

I

icon : klikkie, ikoon
idle (n) : stil (telefoonlyn)
incoming message : inkomende boodskap
indent (n) : inkeping
indent (v) : inkeep
indentation : inkeping
inline : inlyn
input box : toevoerboks, toevoerkassie
install : installeer
integrated : geïntegreerd
interface : koppelvlak
internal modem : interne modem
Internet : Internet (die groot internet)
internet : internet (teenoor intranet)
Internet account : Internetrekening
Internet Cloud : Internetwolk
interrupt (IRQ) : onderbrekingsversoek (clc) (IRQ)
invalid : ongeldig;  verkeerd, onaanvaarbaar
invite : nooi
IP-number : IP-nommer, IP-adres
irc (internet relay chat) : irc (internet-aflosgesels)
ISP (internet service provider) : ISP (internetdiensverskaffer), IDV (minder algemeen gebruik)
italic : skuinsdruk

J

Java script : Java teks (teks van 'n Java program);  Java skrif (werkteks van 'n Javascript program)
Javascript : Javascript (naam van skriptaal)
junk mail : gemorspos

K

keep track : hou tred van
keyword : sleutelwoord
kick (v) : skop
kill (v) : vermoor (geselskanale);  stop (programprosedure)
kit : stel

L

LAN (local area network) : LAN (plaaslike netwerk)
launch : lanseer, uitgee ('n produk); laai ('n applikasie)
layout : uitleg
leased line : gehuurde lyn
lesser than : kleiner-as (<)
Linux : Linux
list : lys
list box : lysboks
location : lokasie
log file : staaflêer, loglêer
log in : aanmeld, inteken
log out : afmeld (kyk log in), uitteken
logging : stawing, boekstawing
login name : aanmeldnaam
login script : aanmeldskrif
lowercase : onderkas
lurk : uitkyk, skuil, hurk

M

mail box : posbus
mail list : poslys
mailbase : poslys, poslysbasis, poslysdatabasis
mailbox : posbus
mailing list : poslys
manual : hand=
manually : self (pas liewer die sin aan) (self : kan ook outomaties beteken)
MAPI : ???
member : lid
menu : kieslys
message : boodskap
message filtering : boodskapfiltering
message window : boodskapruitjie, booskapventer
MIDI : MIDI, ???
MIME : ???
mode : modus
modem (modulator-demodulator) : modem (modulator-demoldulator)
moderated : gemodereer
modulation : modulasie
mouse : muis
mouse button : muisknoppie
move (v) : verskuif
multimedia : multimedia
multiple recipient : meervoudige ontvangers
mutli-user : veelvoudige gebruiker

N

name server : naambediener
naselising mark : nasaleringmerk (bv ñ) ???
navigate : navigeer, rondsoek, snuffel
nested structure : ?boomstruktuur
net : net (internetwerk)
netiquette : netiket
netmask : netmasker
network : netwerk
networking : netwerkwerk
networking layer : netwerklaag
newbie : nuweling, groentjie
newsgroup : nuusgroep
newsreader : nuusleesprogram, nuusleser
nickname : pennaam, alias
NNTP (Network News Transfer Protocol) : NNTP (Netwerknuus-oordragprotokol)
noise (in a message) : strooi, geraas
noise (in a newsgroup) : gemors, strooi, geraas
noise (on a line) : geraas
none : geen

O

off-line : ongekoppel
on-line : gekoppel
option : opsie
optional : opsioneel, bykomstig
outbox : uitboks
outgoing message : uitgaande boodskap

P

package : pakket (verskillende programme saam)
packet : pakkie
packet vector : pakkievektor
parallel port : parallelle poort
parity : pariteit
parse : ontleed
partial name : broknaam
pass on : aangee
password : wagwoord, toegangswoord, paswoord (minder algemeen gebruik)
paste : plak
per centage : persentasie (%)
percentage (kyk per centage)
performance : werkverrigting
period (US) : punt (.)
phone line : telefoonlyn
ping : pieng
platform : platform
plug (into) (v) : koppel, aanlê
plug in (v) : inprop, insok
plug-in (n) : inproptoestel;  (sleng) Plug and Play-program
point : punt (.)
POP (Post Office Protocol) : POP (Postkantoorprotokol), PKP (minder algemeen gebruik)
pop-up : opspring
port : poort
post (v) : pos, stuur
postmaster : posmeester
pound (US) : huts (#)
pound : pond (£)
PPP (Point to Point Protocol) : PPP (Punt-na-punt-protokol)
precaution : voorsorg, voorsorgmaatreël (mv voorsorgmaatreëls)
print : druk
privacy : privaatheid
proportional fount : proporsionele font, proporsionele lettertipe
protocol : protokol
proxy : volmag
public access : algemene toegang, publieke toegang, openbare toegang
Public Domain software : Public Domain-sagteware (uitdeelware)

Q

query : navraag
question mark : vraagteken (?)
queue (n) : tou
queue (vi) : staan in die tou, wag, vir 'n beurt wag
queue (vt) : in 'n tou laat staan, in 'n tou plaas

R

radio button : klinkknoppie (tbt), ?skakelknoppie
rar : rar (kompressieformate)
rate : tempo (bv baud)
Re: : Re: (vir aandag, by e-pos)
reference : verwysing
reliable : betroubaar
reload : herlaai
reply : antwoord
requirement : vereiste;  verwagting
re-send (n) : herpos, tweede (derde ens) pos
re-send (v) : weer stuur, weer pos
return : terugkeer;  antwoord (op 'n versoek)
return address : terugadres
RFC (Request for Comment) : RFC (Versoek vir kommentaar)
rot13 : rot13
round brackets : hakies, ronde hakies (( ))
RTFM (Read the fing Manual) : RTFM (Lees jou vdomde handleiding)
rules : reëls
run : loop, laat loop ('n program)

S

scan (v) : skandeer
schedule : skedule
script : skrip (mv skripte), skriptaal (eenvoudige programmeertaal, algemeen);  skrif (werkteks van 'n skrip) (ander vertalings moontlik) (kyk ook login script, Java script);  teks (van 'n programmeertaal, algemeen)
scroll down : na onder rol
scroll up : na bo rol
search engine : soekmasjien, soekgids, snuffelgids, snuffelmasjien
secure (n) : veilig, dig
secure (v) : beveilig
security : sekuriteit
semi-colon : kommapunt (;)
serial port : seriepoort
server : bediener
service : diens
service provider : diensverskaffer
session : sessie
share : saamdeel (eerder as deel of verdeel) shareware : spreiware, verspreiware, saamdeelware, verdeelware (minder akkuraat)
shortcut : kortpaadjie
sign off : uitteken
signature : handtekening, naamtekening
simplified address : eenvoudige adres, kort adres
single mode : enkelmodus
site : werf
site certificate : werfsertifikaat
size : grootte
slash : skuinsstrepie;  soms spesifiek terug-skuinsstrepie
SLIP/PPP (Serial Line Internet Protocol/ Point to Point Protocol) : SLIP/PPP (Serielyn-internetprotokol/ Punt-na-punt-protokol)
smiley : gesiggie, laggertjie, laggerdjie (AWS-spelling)
snail mail : slakpos, slakkepos
software : sagteware, programmatuur (meer formeel)
sound card : klankkaart
source : oorsprongtaal (van 'n gekompileerde program);  bronskrif (van 'n ongekompileerde program)
spam (v) : strooi, rommel strooi
spell checking : speltoets
spreadsheet : spreiblad, ontledingstaat (clc), sigblad (cmdp)
square brackets : blokhakies, vierkantige hakies ([])
SSL (Secure Sockets Layer) : SSL (?standvastigesok-laag)
stack : bondel (versameling protokols)
start page : beginbladsy
start up (v) : laai, selflaai
startup (n) : ?laaifunksie
stop bit : stopbis
string (n) : string
subject field : onderwerpveld (kyk ook subject line)
subject line : onderwerplyn (kyk ook subject field)
substring : substring
suite : suite (verskillende programme saam)
surf : surf, swem, skaats (blindelingse netwerktoerery)
sysop (system operator) : sysop (stelseloperateur)
system : stelsel

T

tab : stootkeep, tabelkeep
tab menu : vakkiekieslys, oortjiekieslys
tag : plaatjie, merker; merker, grepie
tagging language : plaatjietaal
tar : tar (kompressieformate)
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) : TCP/IP (Oorsendingsbeheerprotokol/ Internetprotokol), OBP/IP (baie min gebruik)
TCP/IP-stack : TCP/IP-bondel
telephone line : telefoonlyn
Telnet : telnet
template : templaat;  sjabloon
terabyte : teragreep
terminal : terminaal
terminate : termineer, beëindig (kommunikasie);  termineer (netwerkkabel)
text : teks
thread : rygdraad
tilde : tilde (~), slangetjie (minder formeel) (bvh)
time server : tydbediener
timeout : spertydperk
timer : ??tydreëlaar
tips : raad
TLA (Three letter acronym) : TLA (drieletterakroniem), DLA
tool bar : hulpstafie
tools : hulpmiddels, gereedskap
top level : topvlak
topic : onderwerp
trance window (n) (Eudora) : ???;  spoorventer, spoorruitjie
transfer (v) : oordra
transmit : oorsend, versend
transport log : vervoerstaaflêer
trash : rommel;  rommelmandjie, drommetjie
triple-click : drie-klik, klik-klik-klik, drie-kliek

U

UART-chip : ???
umlaut : umlaut (bv ü)
underline : onderstreep
unread : ongelees
up front moderated : vooruit gemodereer
upgrade (n) : opgradering
upgrade (v) : opgradeer
uppercase : bokas
URL (Uniform Resource Locator) : URL (Uniforme hulpbronopspoorder)
Usenet : Usenet
user ID : gebruiker-ID
user name : gebruikernaam
utilities : hulpprogramme (cmdp), byprogramme
UUCP (Unix to Unix Copy) : UUCP (Unix-na-Unix-kopiëering)
uudecode : uu-dekodeer (Unix to Unix decode)
uuencode : uu-enkodeer (Unix to Unix encode)

V

valid : geldig;  korrek, aanvaarbaar,
verify : verifieer
via : via, oor, per
view : bekyk, besigting, kyk
virtual : amperreële, virtuele
virtual reality : skynrealiteit (meer akkuraat), amperrealiteit, virtuele realiteit
Void : Kolk
volume : volume

W

wack : flap (vorentoeskuinsstrepie) (kyk ook wick);  soms ook terug-skuinsstrepie
warn (v) : waarsku
watermark : watermerk
wav file : wav-lêer
web site : webwerf, webbladsy, webblaai, webtuiste (kyk homepage), webkoerant (minder algemeen gebruik, misleidend)
webmaster : webmeester
wick : flip (agtentoeskuinsstrepie) (kyk ook wack)
width : wydte, breedte
wizard : slimmerd (outomatiese hulp- opstelprogram)
word processor : woordverwerker
word wrap : woordvou, woordomvou, omvou (clc)
WWW (World Wide Web) : WWW (Wêreldwye web)

XYZ

zip : zip (kompressieformate)

.

Kommentaar...

1998-09-17.

Ek het twintig foute in die teks reggemaak, naamlik die inskrywings oor launch, newbie en postmaster (dubbelinskrywinge), verify en anonimity (spelfout), forwardslash, wick en backslash (kruisverwysings), HTML-tag, gateway, lurk, public access, tag, smiley, run, source, virtual, shareware en share (vertaalaanpassings), radiobutton (bronverwysing).

1998-10-08.

N.a.v. 'n teregwysing van Gerhard Griesel het ek die woord "akuraat" met "akkuraat" vervang, wat dan ook die AWS-spelling is. Dis een van daai woorde wat die AWS vir ons voorskryf om te spel soos wat dit onmoontlik nie reg gespel kan wees nie. :)

1999-06-18.

John Klang het vertalings na die volgende woorde gevra: harddrive (hardeskyf), RAM (LSG, ETG), SCSI (moet nog kyk), screen (skerm), PostScript file (PostScript ler), bitmap (biskaart, bismatriks), mousepad (muismatjie), en WYSIWYG (WUSIWUK, WYSIWIG).

2000-10-09

Die meeste van hierdie lys se woorde is opgeneem in die Stigting vir Afrikaans se nuwe rekenaartermlys, te vinde by http://www.afrikaans.com/rekenaarterme.html. Ek is toevallig ook die interim redakteur van daardie lys, en ook die nuwe werfmeester van afrikaans.com. Op 'n ander noot, die ou van yourdictionary.com het my drie woordelyste op sy skakellys gelys.

2001-05-04

Jo Bonten van Origin te Veldhoven in Nederland help ons uit met die vertaling van "CERN".

.

Kommentaarbeleid

Ek publiseer met graagte enige kommentaar wat enige iemand oor hierdie woordelys lewer, mits dit konstruktief is, en mits dit relevant is. Stuur seblief kommentaar wat u gepubliseer wil h aan my per e-pos, maar merk asseblief duidelik dat dit vir publikasie bedoel is (al my e-pos gaan deur die een enkele e-posadres). Ek behou die reg om enige kommentaar te publiseer (tensy spesifiek daarteen gevra), te redigeer, en self op kommentaar te lewer.

Enige ekstra woorde is ook welkom. Indien iemand 'n eie woordelysie het wat hulle wil publiseer, is ek gewillig om dit in my webwerf as subbladsy te inkorporeer, of om 'n skakelverwysing na 'n reedsbestaande webwerf hier by te voeg.


The Dictionary and Glossary Webring
This The Dictionary and Glossary Webring site owned by
Samuel Murray.

[ Previous 5 Sites | Skip Previous | Previous | Next | Skip Next | Next 5 Sites | Random Site | List Sites ]

geocities

htmlskrywersgilde
ingeskrewe lid

byna 1 000 afrikaanse skakels

(c) Samuel Murray, 1998
ordinateur@websurfer.co.za

http://webspace.webring.com/people/au/um_2292/le06.html

werf geskep: 1998-10-20 (vorige werf 1998-06-28)
werf hersien: 1999-07-05
werf bygewerk: 2001-05-04

lettertipes gebruik: helvetica, brandley hand, en enya

fxweb.com/trackermy old counter, still going strong beste gasteboeke teken my gasteboek
lees gasteboek

Hosting by WebRing.